HATTAT MEHMED ŞEVKİ EFENDİ’NİN TEREKESİNDE BULUNAN MEKTUPLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER / INTERPRETATIONS ON THE LETTERS IN THE HEIRLOOMS OF MEHMED ŞEVKI EFENDI

Yusuf Bilen
1.407 397

Öz


Özet
Hattat Mehmed Şevki Efendi, hem sanatı hem de hayat prensipleriaçısından sonraki nesiller için örnek bir şahsiyettir. Elimizdeki metrukâtıbunun güzel bir örneğidir. Eserleri ve talebeleri yoluyla sülüs-nesih yazılardamükemmel ortak bir zevkin tesisinde büyük payı olmuştur.Özel mektup sınıfında değerlendirebileceğimiz Hattat Mehmed ŞevkiEfendi terekesinde bulunan mektuplar, değerlendirmeye alındığında birçokmeslek dalını ilgilendiren bir önem arz etmektedir. Terekedeki mektuplarıngenel muhtevasının hat sanatı etrafında şekillendiği görülmektedir. Hatsanatının eğitim-öğretim usullerine ışık tuttuğu gibi bir sanatkârın şahsiyeti,sanat ahlakı, toplumla ilişkileri ve inanışları açısından da dikkate değerdir.

Abstract
Hattat Mehmed Şevki Efendi is an exemplary persona forthe following generations in terms of both his artistic characterand life principles. His heirlooms well reflect his fame. Heplayed a great role in the establishment of common feelings inthe thuluth and naskh calligraphies through his pupils andcalligraphic works.50When the letters placed in the heirlooms of HattatMehmed Şevki Efendi, which can be classified as privateletters, are evaluated, it is said that they are important forseveral disciplines. It is seen that the general content of theletters in his heirlooms has been shaped around the Islamiccalligraphy art. They enlighten the styles of the training andeducation of the Islamic calligraphy, besides they are ofimportance in terms of the personality, artistic philosophy,social relations, and faith of an artist.

Anahtar Kelimeler: Hattat, Mehmed Şevki, tereke, mektup, uzaktaneğitim, mühür, bedûh.
Key Words: Calligrapher, Mehmed Şevki, heirlooms,letters, distance education, stamp, bedûh.

Tam metin:

PDF