DADAİZM SANAT AKIMI VE SERAMİK SANATINA ETKİSİ / DADAISM AND ITS INFLUENCES ON CERAMIC ART

Zeynep Baskıcı, Emel Şölenay
2.559 891

Öz


Özet
Tarih boyunca, sanat dönemin yaşam biçimlerine göre şekillenmiş veyön bulmuştur. I.Dünya Savaşı sırasında, savaşın gerçekleştiği ülkelerinolduğu kadar tüm dünya bu durumdan etkilenmiş ve sanat anlayışında büyükbir değişim görülmüştür.I.Dünya Savaşı süresince savaşa karşı bir tutum olarak ortaya çıkan‘Dadaizm’, yaratıcı ve soyut sanatı canlandırma, yeniden hareketlendirmearayışı içindedir. Dadaizm; Geleneksel sanata karşı olan estetik durumları,rastlantısallık sonucu oluşan olayları, kuralların olmayışını savunan; ve varolan sanat, savaş, toplum, gelenek, din ve ahlaki değerleri reddeden vebunları hafife alan bir akımdır.Sanatta kullanılan geleneksel malzemenin dışında, hazır ürünnesnelerin kullanımı ilk defa o dönemde Marcel Duchamp ile estetik değerkazanmıştır. Yıkılan geleneksellik ile birlikte, plastik sanat dallarından biriolan Seramik Sanatı da bu durumdan etkilenmiş ve estetik değişimindefarklılıklar göstermiştir. Hazır nesnenin, seramik malzemeyle kullanılmasısonucu ürünler farklı bir anlatım dili kazanarak karşımıza çıkmıştır. Buçalışma da, Dadaist yaklaşımları benimseyen günümüz seramiksanatçılarının bu düşünceyi nasıl ele aldıklarını incelenecektir.

AbstractThroughout history, the art has been directed by life styles ofthe era. All the countries, which involved First World War, wereaffected by the conditions of the war and therefore, the art wasevolved accordingly.Dadaism, which was evolved as an unwarlike manner, was inquest for activating and arousing creative and abstract art. Dadaismproposed the styles that are against the traditional forms of aesthetic,and celebrated arbitrary and coincidental formulations. It not onlyrejected rules and norms of art, social life, war, traditions, religion andmorals of the era but also teased them.The usage of ready objects, which began to be appreciated as anew aesthetic value, was preferred first by Marcel Duchamp as anequivalence of a traditional media of the Art. Aesthetical evolution ofcollapsed rules and morals had shown its reflection on Ceramic Art.The usage of ready objects with traditional ceramic materials becomesa new language of expression in this era. This study investigates theexpressions and interpretations of Dadaist ideas by contemporaryceramic artists.

Anahtar Kelimeler: Dadaizm, Seramik
Key Words: Dadaism, Ceramic

Tam metin:

PDF