KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA SANAT ve SERMAYE İLİŞKİSİ / RELATION OF THE ART AND CAPITAL IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Seçkin Aydın
2.806 720

Öz


Özet
Küresel neoliberal ekonomi, dünya çapında yarattığı büyük tahribatlarımeşrulaştırıp, kendi hegemonyasının sürekliliğini sağlayabilmek için bireyler vetoplumlar üzerinde sistemli bir normalizasyon ve uyum süreci başlatmıştır.Egemenler, üstten dayattıkları yapay bir kitle kültürü ile insanları yığınlaradönüştürerek yaşamlarını kontrol altında tutmayı amaçlamıştır. Oluşturulmayaçalışılan bu yapay kültürün meşrulaştırılıp kamusallaştırılması için çeşitli toplumsalaraçlar kullanılmıştır. Bu araçlar, başta medya ve kitle iletişim araçları olmak üzeresanat, din ve bilim gibi hayata ve topluma dair hemen hemen her şeydir. Özelliklekültürle organik bir yakınlığı bulunan sanat, kapitalizmin öncü birlikleri gibihayatın her alanına sızdırılmaya çalışılmıştır.

AbstractNeoliberal global economy started the process of normalization on the individualsand societies by legitimizing its own causes of major damages in order to continueits hegemony. Rulers aim to take the people under control by artificial popularculture. To legitimize that artificial culture, rulers used some public tools. Thesetools are media, communication tools, religion, art, science and almost everythingof life. In fact, art, which has a relation with culture, has been put into each field oflife as scout.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Sanat, Sermaye
Key Words: Globalization, Art, Capital.

Tam metin:

PDF