İTALYA ÖRNEKLERİYLE ASLAN BAŞLI KAPI TOKMAKLARI / SAMPLES OF ITALIAN LION HEAD KNOBS

Zerrin Köşklü
1.410 394

Öz


Özet
İtalya’da dini ve özellikle sivil yapılarda dikkat çeken önemli birözellik giriş kapılarıdır. Bu kapılarda özenle korunmuş olan aslan başlı kapıtokmakları geçmişten günümüze kapıların sesi ve süsü olmaya devametmiştir. İtalyan kültürünün önemli bir parçası olan aslan kapı tokmaklarındada koruyucu güç ve kuvvet sembolizmine işaret ediyor olmalıdır.Tokmaklarda cepheden tasvir edilen aslanların yeleleri kıvrımlarla belirginşekilde vurgulanmış, yelelerin arasına dik kulaklar yerleştirilmiştir. Yüzkısmında üst dudak, yanak ve göz çevresi şişkincedir. Tokmak göreviniaslanın ağzındaki halkalar yerine getirir. İncelenen örneklerde genellikleaslanların doğasında olan sert ve kuvvetli bir yüz ifadesi vardır.

Abstract
The most important characteristic of Italian religious or civilarchitectures is the entrance gate. Lion head knobs, carefully protected, havecontinued to be the voice and ornament of the doors from past to present.Lion head knobs, one of the important parts of Italian culture, shouldsymbolize the guardian power and strength. Lion’s manes on the knobs,which were frontally described, have been prominently expressed, andvertical ears are located among the manes. The upper lip, chin and ocularsides on the face are fat. The circles in the lion’s mouth are used as knobs. Inthe studied examples, there generally seems a lion’s inherent stern face and astrong look.

Anahtar Kelimeler: İtalya, Tokmak, Aslan
Key Words: Italy, knob, lion

Tam metin:

PDF