GEBZE’NİN DEMİRCİLER BELDESİNDE BİLİNMEYEN BİR HAMAM YAPISI / AN UNKNOWN BATH STRUCTURE İN DEMİRCİLER, GEBZE.

Ahmet Yavuzyılmaz
1.605 419

Öz


Özet
Türk kültürünün en önemli mimari yapılarından olan hamamlar,işlevleri ve mimarileri bakımından sanat tarihi ve mimari çalışmalarındaönemli bir yer teşkil eder. Türk milletinin çağlar boyu temizliğe verdiğiönem Türk Hamam mimarisinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine nedenolmuştur. Hamamlar mimari kuruluşları, süslemeleri, ısıtma sistemleri iledikkate değer yapılardan olmuştur. Bu çalışmamızda Gebze’nin DemircilerBeldesi’nde bulunan ve daha önce yayınlanmamış olan bir hamam yapısınıplan, mimari, malzeme ve süslenme açısından değerlendirerek Türk hamammimarisindeki yerini belirlemeye çalışacağız.

AbstractTurkish baths, one of the most significant architectural structures ofTurkish culture, are very significant for art history and architecture in termsof their functions and designs. Turks have always paid attention to cleaningand this triggered the forming and development of Turkish bath architecture.Baths are very important architectural structures by their ornaments, heatsystems. In this essay we examine the place of the bath structure found out inDemirciler, Gebze in Turkish bath architecture by studying its plan,architecture, materials, and ornaments.
Anahtar Kelimeler: Gebze, Demirciler Beldesi, hamam, su mimarisi
Key Words: Gebze, Demirciler, Bath, Water Acrhitecture

Tam metin:

PDF