NARLI KÖYÜ CAMİİ ve HAZİRESİ / NARLI VİLLAGE MOSQUE AND İTS CEMETERY

Nevzat Hafis Yanık, Muhammet Lütfü Kındığılı
1.402 441

Öz


Özet
Mezar taşları, ait oldukları toplumun ve dönemiz sanat zevkini,estetik anlayışını, sosyo-ekonomik durumunu gösteren geçmişten günümüzeulaşan en önemli kültür varlıklarındandır. Mezarlıkların şehirleringenişlemesiyle tahrip edilmeleri, başka yerlere taşınmaları ya dataşınabilmeleri gibi sebepler ise bu kültür varlıklarının envanter kayıtlarınınyapılmasını engellemiştir. Bu da Anadolu’nun hemen her yerinde ayrı biröneme sahip olan mezar taşlarının ancak kısmen tanınır ve bilinir olmasınaneden olmuştur. Balıkesir ili Edremit ilçesi Narlı Köyü Camii haziresinikonu alan bu çalışma ile bu boşluğun doldurulması yönünde küçük de olsabir katkı sağlama amaçlanmıştır.

AbstractSepulchral monuments are the most important cultural propertiesthat reflect the sense of art, aesthetic perception, and socio-economicconditions of their societies and periods in which they were made. Inventoryrecords of these properties became difficult as cemeteries had beentransferred by way of the expansion of cities, or as these cemeteries can betransferred to some other places. Thus, sepulchral monuments which havebeen significantly distinguished in almost every place of Anatolia are rarelyknown. This essay attempts to make a small contribution into the field byexamining the Narlı Village Mosque and its cemetery exist in Erdemit,Balıkesir.
Anahtar Kelimeler: Mezar Taşı, Ederemit, Narlı Camii, Mezar
Key Words: Sepulchral monuments Edremit, Narlı, Mosque, Cemetery

Tam metin:

PDF