PARİON BRONZ AMPHORASI / THE BRONZE AMPHORA OF PARION

Ali Yalçın Tavukçu, Zerrin Aydın Tavukçu
1.836 961

Öz


Özet
Bu çalışmaya konu olan Bronz Amphora, 2005 yılında, Parion AntikKenti’nin Güney Nekropolü’nde, E 4c açmasında bulunan taş sandıkmezardan ikincisinde (TSM 2) bulunmuştur. Mezardaki iskeletin dizlerihizasında, bir yanı üzerine yatmış durumda bulunan amphoranınkapaklarından biri, kulpları, kulpun hemen altına denk gelen Eroskabartmaları ve kaidesi kopmuş, mezar tabanına gelen yan yüzü çürümüştür.Mezara urne olarak konulduğu anlaşılan 34 cm yüksekliğindekiamphora, kalıba döküm ve repousse teknikleri ile yapılmıştır. Üzerindekiana sahnede Dionysos’la ilgili Bakhik bir törende danseden üç Satyr ve üçBakkha’dan oluşan altı figür görülmektedir. Kulplarda ise, Eros figürleriayrıntılı işçilikleriyle dikkat çeker.Karşılaştırma yapılan örnekler ışığında, MÖ 4. yüzyıl sonlarınatarihlenen Parion Bronz Amphorası için önerilen bu tarihi TSM 2’den çıkandiğer buluntular da destekler niteliktedir.

Abstract
In 2005, Bronze Amphora subject for this study was found in thesecond of cist graves in E 4c process in the Southern Necropolis of theParion Ancient City. Skeleton in the grave at the level of the knees, one ofthe amphora lids which was lying on its side, its handles, Eros captured fromthe base of the reliefs under the handles at the side, the base of the tombwere all decayed.34 cm high Amphora which was understood that it was placed asurne in the grave was made with die casting and repousse technique. Sixfigures consist of three Bacchae and three Satyr which were dancingDionysos on the main stage at a ceremony have been seen. Eros figuresremark their detailed labors in handles.In the light of the comparison samples, the other findings from TSM2 seem to support from the late 4th century BC, which was proposed for dateof the Bronze Amphora of Parion.
Anahtar Kelimeler: Parion, Amphora, Bronz, Dionysos, Bakkha.
Key Words: Parion, Amphora, Bronze, Dionysos, Bacchae.

Tam metin:

PDF