BATILILAŞMA DÖNEMİ İSTANBUL MİMARİSİNDEN EKLEKTİK ÜSLUPTA BİR YAPI: GALATA RÜSUMAT (GÜMRÜK) BİNASI (ESKİ PAKET POSTANESİ)

Ali Murat Aktemur
2.582 1.788

Öz


AN ECLECTİC STYLE BUILDING FROM THEWESTERNIZATION PERIOD OF İSTANBUL’SARCHITECTURE: GALATA EXCISE (CUSTOMS) BUILDING(OLD PACKET POST OFFICE)
Özet
Galata Rüsumat (Gümrük) Binası (1907-1911)’nın güneybatı (deniz)ve kuzeydoğu (Kemankeş Caddesi) cephelerinde beş adet frontonunbelirlediği bir mimari düzen söz konusudur. Cephede iç-içe profillerdenoluşan yuvarlak kemerli fronton uygulamalarıyla, Kars çevresindeki Kafkasve Baltık mimarisi etkili çok sayıda sivil mimarlık örneği ile büyük birbenzerlik gösterir. Galata Rüsumat (Gümrük) Binası’nın zemin katcephesinde taş taklidi kabartma sıva yapılarak, rustik duvar görünümüoluşturulmuştur. Bu görünümü ile zemin kat cephesi, Rönesans ve Neoklasikdönemi yapılarının zemin katlarını akla getirmektedir.Galata Rüsumat (Gümrük) Binası’nda yatay saçakların ve dikeyplasterlerin cepheyi eşit ve aksiyal yüzeylere bölmesi ile Neoklasik üslubunsimetrik cephe düzeni sağlanmıştır. Kapı frontonlarında, uçları volütbiçiminde sonlanan, yüzeyleri iç-içe silmelerle yivlendirilmiş triglifler,Rönesans’ın antik Yunan ve Roma mimari geleneğinden alarak kullandığımimari öğelerdir. İkili triglifin ortasındaki geniş boşluk (metop) ta yer alanve iç-içe silmelerden plastik bir şekilde işlenmiş yuvarlak kemer ve içindeyer alan aşırı plastik formda işlenmiş bitkisel motiflerle çerçeveli çelenkmotifi, Barok dönem kapı ve pencere alınlıklarının süslemelerini aklagetirirken, yanlardaki askı çelenk motifleri Art Nouveau üslubunu yansıtır.

Abstract
In the southwest (sea) and northeast (Kemankesh Street)facades of the Galata (Customs) Building (1907-1911) there is anarchitectural layout of a set of five fronto. With the Round-archedpediments of nested applications of the façade profiles, Galata(Customs) Building reflects a great similarity with the Caucasus andthe Baltic architecture around Kars, with the example of civilarchitecture in a large number of ground floor facade made of stoneimitation stucco embossed, rustic wall view. This is with a view of theground floor facade; the ground floors of buildings bring theRenaissance and Neoclassical period to mind.Galata (Customs) Building eaves horizontal and verticalsurfaces, plasters front compartment with an equal and axialsymmetrical facade which provide Neoclassical style layout to thebuilding. The door pediments ity, the ends terminating in the form ofvolute motives, channeled moldings triglyph nested surfaces, are theelements borrowed by Renaissance architectural structure and byancient Greek and Roman architectural tradition. Binary large gap inthe middle of triglyph (metope) and nested ta delete the processedplastic round belt and processed in the form of excessive plasticwreath motifs framed floral motifs, bringing to mind the Baroqueperiod, door and window pediments ornaments, wreaths hanging onthe sides reflect the style of Art Nouveau motifs.

Anahtar Kelimeler: Paket Postanesi, Fronton, Galata, Art Nouveau
Key Words: Packet Post Office, Fronton, Galata, Art Nouveau

Tam metin:

PDF