MİTOLOJİK VE FİGÜRATİF AÇIDAN BEYOĞLU ÇİÇEK PASAJI / BEYOĞLU ÇIÇEK ARCADE IN MYTHOLOGICAL AND FIGURATIVE PERSPECTIVE

N. Tuba Yiğitpaşa
1.789 1.440

Öz


Öz

İstanbul’da ve hatta Türkiye’de benzerleri olmayan kat, sistem, malzeme ve mimari unsurları bakımından XIX. yüzyılın han ve pasajları, batılılaşma sürecinde Beyoğlu’nda yapılmış özel yapılardır. XIX. yüzyılda birçok mimari yapıda ve yenilik hareketinde yabancı mimarların etkisi olduğu gibi, Beyoğlu pasajlarında da aynı etki görülmektedir. Beyoğlu; Balyan’lar, Fossati kardeşler, Smith, Vallaury, d’Aranco, Barborini ve Mongeri gibi kimi yerli, kimi yabancı mimarlar tarafından XIX. yüzyılın birbirini izleyen Neoklasik, Eklektik ve Art Nouveau üslup tarzındaki yapılarla donatılmıştır. Durumun böyle olmasıyla birlikte resmi politikanın da bu yönde oluşmasının sonucu olarak, yeni bir kimlik ve biçim kazanan bölgede, bina cephelerini süsleyen pek çok ayrıntıda da doğal olarak batı etkili figürler kullanılmıştır. Bu figürler arasında karyatitler, antik kökenli kabartma şeklindeki büstler ve masklar, Neoklasik üslupta tekrar uygulama alanı bulmakla birlikte Antik Yunan mitolojisinin heykel sanatında tekrar değerlendirildiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Çiçek Pasajı, Beyoğlu/Pera, Figür, Karyatit, Kabartma.

Abstract

Khans and arcades of the XIX. century are the special structures built in Beyoğlu in the process of westernization in terms of  floor, system, materials and architectural elements which are not seen in İstanbul, even in Turkey.  As well as that the effects of the foreign architects are seen on many architectural structure, and innovation in XIX. century, same effect is seen on arcades of Beyoğlu. Beyoğlu has equipped with structures which have Neo-classical, Eclectic and Art Nouveau-style by some native and foreign architects such as Balyans, Fossati Brothers, Smith, Vallaury, d'Aranco, Barborini and Mongeri in XIX. century. Resulting from this case and as a result of official policy developed in this direction, naturally, western figures have been used on details on frontispiece of buildings in the region that wins a new identity. Caryatids, anaglyphic busts and masks which have ancient origin in these figures find application field in Neoclassical style and they are reevaluated in the art of sculpture of Ancient Greek mythology.

Key Words: Çiçek arcade, Beyoğlu/Pera, Figure, Caryatid, Relief.


Tam metin:

PDF