FATMA SULTAN TÜRBESİ VE ONARIMINA İLİŞKİN / THE TOMB OF FATMA SULTAN AND PRINCİPLES FOR ITS RESTORATION

Hatice Uçar
1.706 1.099

Öz


Öz

Araştırma konusu yapı Balıkesir İli, Halalca Köyü’nde yer alan bir türbedir. Türbede Zağnos Paşa’nın eşi ile kızı Sitti Hatun’un mezarlarının bulundukları söylenmektedir. Yapı tescilli olup harap durumdadır. Çalışmanın amacı; bu kültür mirasının gerekli bölümlerinin fotoğraflarının çekilmesi ve1/50 ölçekli rölövelerinin çıkarılarak arşivlenmesi ile gelecek kuşaklara aktarılması için 1/50 ölçekli restorasyon projelerinin hazırlanması ve restorasyonu yönlendirecek ilke kararlarının doğru tespit edilebilmesidir Bu amaçla yazılı kaynaklardan ve yöredeki benzer mezar yapıları tespit edilmeye çalışılarak, bu yapıların mimari özelliklerini belirlemek ve bu özelliklerin ışığında restorasyonu doğru yönlendirecek verile re ulaşılmaya çalışılmıştır. Yapılan araştırmalarda türbenin Osmanlı’nın ilk dönem mezar yapısı olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Balıkesir, Halalca,Türbe,Zağnos Paşa,Fatma Sultan 

Abstract

The construction, the reason of this study, is a tomb in Halalca village of Balıkesir. Although uncertain, it is said that Fatma Sultan, the elder sister of Mehmet The Conqueror, the first wife Zagnos Pasha, and her daughter, Sitti Hatun have been buried in the tomb.The construction is registered but has been in ruins.The purpose of the study is to take the photographs of required parts for archives and documentation of the construction, to prepare (rölöve) and (restitution) projects at 1/50 scale and to assess accurate resolution to guide restoration in order to deliver to posterity. Therefore, various written documents have been found as well as some other tomb consrtructions similar to the one subject to investigation about plan schemata, used materials and building techniques, all enabling us to obtain the data to orientate restoration.All the data show that the construction belongs to Mehmet The Conqueror’s period. it has been found polygon plan.An arched niche has been put into the southern inner wall. The walls, which have been put up using a mixture of rubble, stone and bricks and built up as supported by themselves, are ended with three rows of hedgehog eaves. It has been found from the related documents that the original construction had been covered by a dome before it was destroyed.

Keywords: Balıkesir, Halalca, Tomb ,Zağnos Paşa, Fatma Sultan


Tam metin:

PDF