BİR BİREYE PORTRE ÇİZİMİ YAPTIRILARAK KAZANDIRILABİLECEK BİLGİ VE BECERİLER / TEACHABLE KNOWLEDGE AND SKILLS TO SIX YEARS OLD A MENTALLY EXCEPTİONAL CHILD WİTH TEACHING PORTRAIT DRAWING

Bülent Salderay
1.267 732

Öz


Öz

Araştırmada, altı yaşında zihinsel anlamda özel gereksinimli bir bireye portre çizimi yaptırılarak kazandırılabilecek bilgi ve beceriler, bireyin başlangıç (öğretim öncesi) ve bitiş (öğretim sonrası) performans düzeyi gözlemlenerek değerlendirilmiştir.

Araştırmanın evrenini, altı yaşında zihinsel anlamda özel gereksinimli bir birey olan B.Ç. oluşturmaktadır. Bu araştırmada, gözlem formu kullanılmıştır. Gözlem formu ile elde edilen bilgiler, B.Ç.’nin başlangıç ve bitiş performans düzeyi olarak ayrıştırılmış ve istatistiksel bilgileri yansıtan bir tablo oluşturulmuştur.

Araştırmada; B.Ç. porte çizimi yaparak; portre çizimine yönelik omuz, büyük-küçük, alt-üst (aşağı-yukarı), içinde-dışında, sağ-sol (yan), ara-orta (arasında-ortasında) kavramlarını ve çizgisel yapıyı içeren gerekli bilgi ve becerileri edinmiştir. Bununla birlikte; B.Ç., porte çizimi yaparak, portre çizimine yönelik insan başı, insan yüzü, boyun kavramalarında; göstermeye dayalı bilgi ve becerileri edinmiş, sözel ifadeye dayalı bilgi ve becerileri ise edinememiştir; sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonunda, ortaya çıkan sorunlara dayalı olarak çeşitli önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Zihin Engellilik, Portre Çizimi, Beceri, Görsel Sanatlar Eğitimi, Özel Eğitim. 

Abstract

In the research; it has been evaluated with observing six years old a mentally exceptional child (before and after of his performance level) about teachable knowledge and skills with teaching portrait drawing.

At the main base of the research (The research universe has been existed) it has been included B.Ç. who is six years old a mentally exceptional child. In the research, has been used a observing form. The datums which acquired by the observing form has been decomposed as a before and an after of his performance level and constituted as a table which inlcude statical datums.

The conclusions of the research is mentioned that; B.Ç. acquired necessary knowledge and skills about the portrait drawing that are concept of shoulder, big-small, under-on (down-up), in-out, left-right (side), middle and structure of drawing with drawing a portrait; B.Ç. acquired necessary knowledge and skills which about showing  and not acquired necessary knowledge and skills which about verbal expression with the portrait drawing that include concept of human head, human face and neck.

These are the results of the research. Beside these, the researcher has given place to his (the) suggestions based upon the problems that has came out at the end of the research.

Key Words: Mentally Retardation, Portrait Drawing, Skill, Visual Arts Education, Special Education.


Tam metin:

PDF