RÜŞDİYE MEKTEPLERİNDE TARİH DERSİ / HISTORY LESSON IN RUSHDIYE MEKTEBS

Fatma Kaya Doğanay
1.884 776

Öz


Öz

Osmanlı Devleti’nde XVIII. ve XIX. yüzyılda ıslahat hareketleri bütün alanlara yayıldığı gibi kendini eğitim alanında da göstermiştir. Askeri alanda Hendesehâne, Mühendishâne-i Bahrî-i ve Berrî-i Hümâyûn açıldıktan sonra sıra rüşdiye mekteplerine gelmiştir. İlk rüşdiye mektebi olan Mekteb-i Maârif-i Adlî 1839 yılında açılmış ve bundan sonra rüşdiyeler ülke geneline yayılmıştır. Rüşdiye mekteplerinin eğitim öğretim hayatına katılmasıyla birlikte dersleri ve programları da çeşitli sebeplerle sık sık değiştirilecek konuların başında gelmiştir. Bu derslerin içinde olan tarih dersi de bu değişimlerden nasibini alacak ve rüşdiyeler ortadan kalkana kadar bu konu devam edecektir.

Anahtar Kelimeler: Rüşdiye, tarih, Osmanlı Devleti, eğitim tarihi.

Abstract

As reformation movements extended to all areas, it showed itself on education area in the Ottoman Empire in XVIII. and XIX. centuries. After Hendesehâne, Mühendishâne-i Bahrî-i and Berrî-i Humayun were opened; it was the time to found rüshdiye mektebs. Mekteb-i Maârif-i Adli, the first rüshdiye mekteb was opened in 1839 and after that rüshdiye mekteb spread on country-wide. As they entered into education system, their lessons and syllabuses became the issues on which the most frequent changes were made. History, one of these lessons, would get its share from these changes and this matter would continue until they were closed.

Key Words: Rüshdiye, history, Ottoman Empire, history of education.


Tam metin:

PDF