BİR MİNYATÜRDEN HAREKETLE ISFAHAN OKULU VE RIZA ABBASİ / STARTING FROM A MINIATURE THE ISFAHAN SCHOOL AND RIZA ABBASİ

Hamit Arbaş
1.532 355

Öz


Öz

Bu çalışmada Isfahan okulunun en önemli temsilcilerinden olan Rıza Abbasi’nin “Çizme Giymekte Olan Genç” konulu tek yapraklı minyatürü ele alınmaktadır. Rıza Abbasi’nin hayat evreleri ve eserlerinin özelliği adı geçen minyatürün anlaşılmasına ışık tutmaktadır. Eserin Rıza Abbasi’nin hayatının son dönemine ait oluşu, onun minyatür sanatına bakışını özetler niteliktedir. Bu minyatürde çizme giymekte olan bir genç ve ona yardım etmeye çalışan bir erkek konu edilmektedir. Eserin çevresi küçük bir ağaç, bulut motifi, içerisinde çiçek olan kartuşlar ve orijinal yazılarla süslenmiştir. Rıza Abbasi’nin minyatürleri dünyanın değişik bölgelerinde ve özellikle batıda yapılan müzayedelerde sergilenmekte ve satılmaktadır. Ayrıca sanatçının birçok eseri değişik müzelerde sergilenmektedir. Envanter defterinde, üzerinde çalıştığımız eserin geçmiş hareketleri için bilgi yer almamaktadır. Muhtemelen bu eser yukarıda işaret ettiğimiz müzayedelerden satın alınmış ve önemi sebebiyle iyi korunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Minyatür, Isfahan Okulu, Rıza Abbasi, Ağa Rıza, Rıza

Abstract

This article studies a miniature entitled “A Young Man Wearing Boots” by Riza Abbasi, one of the most important representative of the School of Isfahan. Phases of Riza Abbasi's life and features of his works sheds light on understanding of the above – mentioned miniature. Since it belongs to the last of his life, it summarises his view on the art of miniature. The work portrays a young wearing his boots and a man who helps him. The frame of the miniature is decorated by a small tree, a cloud pattern, cartridges with flowers and original calligraphies.

Riza Abbasi's miniatures are displayed and auctioned in various parts of the world, especially in the west. Furthermore, many works of the artist are exhibited in several museums. There is no record of past movements of the miniature in the inventory book. It is probably bought in an auction and preserved very well for its importance.

Key Words: Miniature, School of Isfahan, Riza Abbasi, Aga Riza, Riza

Tam metin:

PDF