ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNDE SANAYİ-İ NEFİSE MEKTEBİ’NİN KURULUŞU VE ASKER RESSAMLARIN BU OKULDAKİ EĞİTİM FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / IN THE CONTEMPORARING AGE FOUNDING SANAYİ-İ NEFİSE SCHOOL AND EVALUATION ABOUT SOLDIER PAINTERS ACTIVITY IN THIS S

Yusuf Çetin, Mehmet Ali Avcı
3.984 696

Öz


Öz

Orta Asya’dan başlayıp Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkilerini günümüze kadar sürdüren Türk sanatı çok zengin kültür katmanlarından oluşmaktadır. Kuşkusuz bu katmanların en önemlilerinden birisi de Osmanlı sanatıdır. Osmanlı sanatının çağdaşlaşma sürecinde Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kuruluşu ve burada görev yapan asker ressamların eğitim faaliyetleri ile sanat eğitimine katkıları bu süreçte önemli bir yer tutmaktadır. Dönemin çağdaş kurumlarından olan ve Batılı resim teknikleri ile eğitim veren Mühendishaneler ve Harbiye’den mezun olan Ferik İbrahim Paşa (1815-1899), Ferik Tevfik Paşa (1815-1866), Halil Paşa (1857-1939), Sami Yetik (1878-1945), Ali Sami Boyar (1880-1967), Ahmet Ziya Akbulut (1869-1938), Hikmet Onat (1885-1977), Celal Esat Arseven (1875-1971) gibi ressamlar, ressam kimlikleri yanında eğitimci kimlikleri ile de ön plana çıkmışlardır.

 Osmanlı ülkesinde çağdaş sanatın kurucuları olarak da kabul edilen bu ressamlar, Sanayi-i Nefise Mektebi’ndeki eğitim faaliyetleri ile çağdaşlaşma sürecinde lokomotif rol üstlenmişlerdir.

Anahtar kelimeler: Osmanlı sanatı, Batılılaşma dönemi, asker ressamlar

 

Turkish art, which was started from middle asia and continued to europe in the vast geographic region and have effects even today, consists of very rich culture layer. Of course,one of the most important layer of this is Ottoman art. In the becoming contemporary period of Ottoman art; opening Sanayi-i Nefise Schools,and soldier painters education activities and their contributions to the art educations take an important part in this period. Engineering office which was contemporary institution in that period and educated people in Westerner paint tecnique. Ferik İbrahim Paşa (1815-1899), Ferik Tevfik Paşa (1815-1866), Halil Paşa(1857-1939), Sami Yetik (1878-1945), Ali Sami Boyar (1880-1967), Ahmet Ziya Akbulut (1869-1938), Hikmet Onat (1885-1977), Celal Esat Arseven (1875-1971).  These painters have come to top, as they have both painter identifications and educator identifications.

These painters at the same time was accepted the founders of contemporary art in the Ottoman country, they undertook the leading roles in the contemporaring period with their activities in the Sanayi-i Nefise school.

Key Words: Ottoman art, becoming westerner age, soldier painters


Tam metin:

PDF