ADIYAMAN BESNİ İLÇESİ İNCEARAPLAR KÖYÜ’NDEKİ MEZAR TAŞLARI / GRAVESTONES OF İNCEARAPLAR VILLAGE IN BESNİ, ADIYAMAN

Muahmmet Arslan, Nacide Uysal
2.139 862

Öz


Öz

Ölümden sonraki yaşama inanan insanoğlu, öldükten sonra da unutulmamayı arzulamış ve bunun bir gereği olarak da varlığını ebedi kılmak istemiştir. Bu nedenledir ki insanoğlu, aynı zamanda inancıyla da bağdaştırmak suretiyle kendini gelecek nesillere aktarmanın yollarını aramıştır. Bu yollardan biri de, mezarını ve dünya hayatını mezarında sembolleştirmiştir.

Bu sebeple Orta Asya’daki Şaman inancının bir devamı olarak İran ve Azerbaycan yoluyla Anadolu’ya yerleşen ve günümüzde dahi yaşatılmaya çalışılan “balbal” veya “taş heykel” olarak da adlandırabileceğimiz mezar taşları, Adıyaman ve civarında da karşımıza çıkmaktadır.

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı İncearaplar Köyü’ndeki tarihi mezarlık içerisinde, aynı geleneği devam ettiren mezar taşı uygulamaları görmekteyiz. Özellikle baş taşları, ölen kişinin cinsiyet ve ölmeden önceki hayatları hakkında bilgi vermeleri açısından önem taşımaktadırlar.   

Anahtar Sözcükler : Adıyaman, Besni, Balbal, Mezar Taşı, Taş Heykel.

   Abstract

Mankind believing life beyond does not tolerate being forgotten after death, so he wishes to be cherished the memory of him. Hence, humanbeing searches many ways which transfer his being to the next generations by associating with his belief. One of these ways is to open his grave and daily life for onlookers.

Therefore, garvestones which are tried to keep alive today and have rooted through Iran and Azerbaijani by being the continuation of Shamanist belief and can also renamed as ‘’balbal’’ or ‘’stone statue’’ are seen in Adıyaman and its surroundings.

  We see the examples of gravestones that proceed the same tradition in İncearaplar Village in Conty of Besni, Adıyaman. Especially Stones are settled on the head are important for reflecting the gender and previous daily life of death person.

Key Words : Adıyaman, Besni, Balbal, Gravestones, Stone Statue.


Tam metin:

PDF