AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN ULUSAL MARŞLARININ SOSYO-KÜLTÜREL ve MÜZİKÂL AÇIDAN İNCELENMESİ / ANALISIS OF THE NATIONAL MARCHES OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES IN SOCIO - CULTURAL AND MUSICAL TERMS

Serhat Yener, Hakan Duran
2.079 646

Öz


Öz

Bayrak ve ulusal marş gibi değerler, ülkelerin ve devletlerin yaşamlarında temel ve ortak unsurlardır. Her ülkenin ulusal günlerinde birlik ve beraberliğin sembolü olarak koro halinde söylenen ve ezbere bilinen marş biçimi; kuralları ile müziksel özellikleri belirlenen vatan şarkılarıdır. Beste ve güftesi büyük anlam taşıyan ülkesinin kültürel ve folklorik özelliklerini yansıtan eserlerdir.

  Halk ya da ulus kavramları ulusal marşlarda toplumdan topluma sosyo-kültürel açıdan farklılık gösterir. Bu ülkelerin içerik farklılığı yani gerçekliğidir. Örneğin ada ülkelerinde Japonya, Avustralya, İngiltere toplumlarında ulus kavramı tek bir tanımla ifade edilir. “Biz bir ulusuz” , “Tanrı’nın kullarıyız” gibi… Politik gelişimlerin etkisine açıktır.

Bir devletin sosyo-kültürel yapısını çözümlemede dili, bayrağı, başkenti gibi ulusal marşları da belirleyici bir unsurdur. Ulusal marş ve belirtilen diğer öğeler devletler ve onun hükümetleri tarafından yasalar koyularak resmen onaylanır. Belirli bir amaca hizmet etmesi sağlanır. Ulusal bilincin oluşması ve kalıcılığını muhafaza etmesi düşünülür.

Zaman ve coğrafik yapıyla değişen dünya düzeninin topluluklar ve devletler açısından önemi ele alış ve işlevi yönüyle farklılık gösterebilir. Örneğin Alman Klasiğinin zirvelerinden olan Schiller ve onun “Ode an die Freude” adlı şiirinin Beethoven tarafından yapılan bestesi, Avrupa Birliğinin resmi marşı olarak 1985’de Birliğin Devlet ve Hükümet başkanlıklarınca onaylanmıştır.

Ulusal marş ile devlet arasında sıkı bir ilişki vardır. Devletin onayladığı ve yasalaştırdığı şey ulusal marştır ve bu sayede pekiştirici bir etkendir. Ulusal marşlar ile modern devletlerin oluşumunda bir bağ vardır. Bu bağ ulusal marşların simgesel özelliklerinin ülkelerin tanınmasında etkin bir rol almasından da kaynaklanır. Örneğin “İstiklal Marşı” 1982 Anayasası ile belirlenmiş olup anayasanın değiştirilemez hükümleri arasındadır. Özellikle Türklerin Milli Marşı olan “İstiklal Marşı” saygının sembolü olarak ayağa kalkarak söylenir.

Anahtar Kelimeler: Ulusal Marş, Müzik, Sosyo-Kültürel Değişimler

Summary

Values like flags and national marches are the basic and common elements in countries’ and governments’ lives. March form that is sung on national days of every country in chorus as a symbol of unity and known by heart are motherland songs and their principles and musical features are determined. They are the work of art of which  composition / music and lyrics have great meanings and reflect their country’s cultural and folclorical features.

Concepts of community or nation varies in national marches of each society in socio-cultural terms. This is the content difference namely its the authenticity of countries. For example, in island countries like Japan, Australia, Britain societies, nation concept is explained with one definition. Like “We are a nation” , “We are the subjects of God” … It is open to the effects of political developments.

Analysing the socio-cultural structure of a government, its national march is the determining element like their language, flag and capital city. National march and other items specified are accepted formally with laws by countries and their governments. It is provided that they serve to a specific target. Forming of national consciousness and conserving its permanence is cared.

The importance of social order of the world that changes by time and geographical structure can differ in terms of countries’ and societies’ treatments and functions. For example, Schiller who is the summit of German Clasic and Beethoven’s composition of his poem named “Ode an die Freude” was accepted as the government march of the European Union by the union’s Country and Government chairmenship in 1985.

There is a strong association between national march and government. The thing that a government accepted and enacted is the national march and due to this it is a factor of reinforcement. There is a connection between national marches and formation of modern governments. This connection also grows out of the symbolic features of national marches that play an important role in introduction of the countries. For instance, “İstiklal Marşı” (Independence March) was determined by 1982 Constitution and it is one of the inconvertible adjudications. Especially Turkish national march “İstiklal Marşı” is sung afoot as a symbol of respect.

Key Words: National March(Anthems), Music, Socio-cultural Changes


Tam metin:

PDF