XIX. YÜZYIL AYVALIK KİLİSELERİNDE AHŞAP KONSTRÜKSİYON TEKNİKLERİ / WOODEN CONSTRUCTION TECHNIQUES OF XIX. CENTURY AYVALIK CHURCHES

Yasemin İnce Güney, Hatice Uçar
1.720 1.290

Öz


Öz

Ayvalık’ta yer alan 19.Yüzyıl Rum Ortodoks Kiliseleri, hem kent siluetinde büyüklükleri, yükseklikleri ve formları ile göze çarparlar, hem de etrafında şekillenen mahallelerle kent dokusunda önemli bir konuma sahiptirler. Bu kiliselerin ahşap konstrüksiyon teknikleri yapıldıkları dönemin sanatsal özellikleri ve teknik bilgilerini yansıtan ve belgeleyen ender örneklerdendir. Bu kiliseler, özellikle son dönemde gerek tabiat şartları, gerekse ilgisizlik ve insan eliyle verilen hasarlar nedenleri ile yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadırlar. Bu çalışmada, Ayvalık ve Alibey Adası’nda bulunan kiliselerin ahşap konstrüksiyon teknikleri incelenmiştir. Bu çalışmanın özellikle ahşap konstrüksiyon tekniklerine odaklanması, Ayvalık Rum Ortodoks kiliseleri ile ilgili literatürü genişletmesi hem de daha sonra yapılacak restorasyon çalışmalarına da ışık tutacak nitelikte olması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ayvalık, Kiliseler, Ahşap konstrüksiyon teknikleri

Abstract

19th century Greek Orthodox churches in Ayvalık, around which the neighborhoods are shaped, are significant elements of historical structure of the city. They also occupy a significant position in the city silhouette with their size, height and form. The structural system of these churches are especially significant as rare examples of detailed wooden construction methods representing the period’s technical knowledge and skill as well as aesthetic taste. Today, some of these churches are in danger of extinction because of the damages caused by environmental conditions as well as neglect and abuse by humans. This study examined the wooden construction methods of the churches in Ayvalık. This research focusing on the wooden workmanship in Ayvalık churches will expand the literature about these churches and the results are expected to be of value for future renovation and restoration projects of these churches.

Keywords: Ayvalik, Churches, Wooden construction techniques


Tam metin:

PDF