GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KAYGI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ / VISUAL ARTS TEACHER CANDIDATES FROM THE ANXIETY LEVELS ANGLE INVESTIGATION OF SEVERAL VARIABLES

Oğuz Dilmaç
2.710 801

Öz


Öz

Bu araştırmada, görsel sanatlar öğretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilişkin kaygı düzeyleri ortaya konmaya çalışılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yürütülen araştırmanın evreni, Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinin Resim-iş öğretmenliği Anabilim Dalı son sınıf öğrencileridir.

Araştırmanın örneklemini, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Resim- iş Eğitimi Anabilim Dalı son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, kaynak tarama ve “Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği” yoluyla toplanmıştır. Veriler SPSS 13.0 ortamında çözümlenmiş, bulgular yorumlanarak görsel sanatlar öğretmeni adaylarının taşıdıkları mesleki kaygı düzeyi, “kaygı alanları” bakımından saptanmaya çalışılmıştır.

 Araştırmada öğretmen adaylarının mesleki kaygılarının cinsiyet, ailelerinin gelir düzeyleri ve mezun oldukları lise türüne göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, cinsiyet “görev, ben ve öğrenci merkezli kaygılarda” anlamlı farklılığa yol açacak bağımsız bir değişken değilken, ailelerin gelir düzeyinin yüksek olması “görev, ben ve öğrenci merkezli kaygıları” anlamlı ölçüde azaltan bir bağımsız değişken olarak karşımıza çıkmıştır. Ayrıca araştırma bulguları, görsel sanatlar öğretmeni adaylarının düşük düzeyde mesleki kaygıları olduğu sonucunu ortaya koymuştur.

Anahtar Sözcükler: Görsel sanatlar eğitimi, mesleki kaygı, sanat eğitimi.

Abstract

The purpose of this study is to investigate the conserns anxiety domains and the levels of visual art teacher candidates about their profession. The participants of the research is the fourth grade students of Vısual Art Teacher Training Departments in Turkey, and the sampling includes the three universities: Ağrı İbrahim Çeçen University, Atatürk University, Uludağ University. Data is collected through the “Anxiety Inventory of teacher Candidates” and the analysed with SPSS 13.0.

The following questions have been handled in the study; do the occupational concerns of the future teachers vary according to the sex, income level of their families and  they graduated high school type ? According to the findings of the study, sex and graduated high school type are not an independent variable to lead a significant difference in “task, I and student oriented concerns”. The high-income level of the families has revealed to be an independent variable, which significantly decreases the “task, I and student oriented concerns”. Finding show that the visual art teacher candidates have low levels of professional anxiety.

Keywords: Visual Art Education, Anxiety Inventory, art education.

Tam metin:

PDF