ERZURUMLU İKİ HATTATA AİT HAT İCÂZETİ / CERTIFICATES BELONGING TO TWO CALLIGRAPHERS FROM ERZURUM

Selami Bakırcı, Sadi Çöğenli
1.430 1.269

Öz


Öz

Bu makalede, tarihte pek çok ilmi, edebi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin sürdürüldüğü Erzurum’da XVII. y. yılda yaşamış iki hattata ait iki icâzetnâmeyi ele aldık. Üslup ve içerik bakımından geleneksel “hat icâzeti”nin bütün özelliklerini yansıtan bu icâzetnâmeler, Erzurum’da icra edilmiş olan hat sanatının gerek Osmanlı hattatlarıyla gerek genel olarak hat üstatlarıyla olan bağlantısını göstermesi bakımından önem arzetmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erzurum, hat, hattat, yazı, icâzet.

 Abstract

In this article, we discussed two certificates belonging to two calligraphers lived in Erzurum where numerous scientific, literary, cultural and artistic activities are maintained in history, in 17th century. These certificates, reflect all of the features of traditional “calligraphy certificate” in terms of style and content, are important due to the fact that they show the connection of the calligraphy was conducted in Erzurum with whether Ottoman calligraphers or calligraphy masters in general.

Key Words: Erzurum, calligraphy, calligraphers.


Tam metin:

PDF