2009 YEREL SEÇİMLERİNDE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ PARTİ BİLBORDLARININ GRAFİKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ / SURVEY ON PARTY BILBOARDS OF ANKARA METROPOLITAN MUNICIPALITY MAYOR CANDIDATES IN 2009 LOCAL ELECTIONS FROM GRAPHICAL POINT OF VIEW

Ayşe Derya Kahraman
1.924 729

Öz


Öz

Günümüzde reklâm sosyal yasamın vazgeçilmez parçası olmuştur. Bu sebeple açık hava reklâmcılığı tüm ortamlar kullanılarak tasarlandığından toplumun her kesimine ulaşmak için uygun bir yoldur. Billboardlar ise açık hava reklâmcılığının en önemli parçasıdır. Özgür, sınırsız, yaratıcılığa açık tasarım olanağı, yönlendirme, işaretleme ve direkt mesaj iletme gibi birçok işlevselliği olan billboardlar etkili bir iletişim ortamı yaratırlar. Bu iletişimi doğru kullanmanın yolu iyi bir grafik tasarım sürecinden geçer. Grafik tasarım sürecinde fotoğraflar, tipografi, renk bilgisi ve tasarımı hedef kitlenin yapısı bakımından önemlidir. Yapılan reklâm ve tanıtım kampanyasının planlaması sırasında etkili bir grafik tasarım süreci izlenirse billboardlar amaca ulaşma yolunda etkili yöntemlerden biridir.

Bu araştırmada reklam, açık hava reklamcılığı, billboard, billboard çeşitleri, billboardların açık hava tasarım ve tanıtım kampanyasındaki yeri, grafiksel açıdan billboard tasarımı kriterleri incelenmiştir. Örneklem olarak 2008-2009 Yerel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının billboardları grafiksel açıdan İncelenmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi, Ak Parti ve Cumhuriyet Halk Partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki billboardları incelenmiştir. MHP’nin farklı billboardlarında “Ülken için karar senin”, “Ülke senin karar senin”, “Ülken için yüreğini koy” sloganları görülmüştür. Sloganların amacı olan seçmen olmanın önemini hedef kitleye hissettirmek olabilir. Ülke için en önemli ulusal vazifemiz olan oy kullanmanın önemi ve duygusal tarafı hedef kitleye hissettirilmeye çalışılmıştır. Her bir billbord birbirinden farklı ve özgün yapıdadır. 2008-2009 Yerel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının bilbordlarının grafiksel açıdan incelenmesini yapıldığında en başarılı tasarımı n Milliyetçi Hareket Partisi tarafından yapıldığı söylenebilir.

Anahtar sözcükler: Reklâm, Açıkhava Reklâmı, Billboard, Grafik

Absract

Nowadays advertisement is an indispensable part of social life, so outdoor advertising is a suitable way to reach every segment of society because it is arranged by using all media. Billboard is the most important part of outdoor advertising. Billboards bacame popular by placing at favored areas. Billboards used in certain series are more memorable because of being repeated. With the improvement of advertising, the importance of billboards increased and new developed advertising boards came into being. Nowadays there are many various advertising boards

Billboards which have multifunctionality such as potentiality of free, unlimited, creative design, direction, marking, conveying message directly create effective communication media. Using this communication properly is possible with a nice graphic design process. During this process photographs, typography, chrominance, design, structure of target audience is important. During planning of advertising and publicity campaign, as long as an effective process of graphic design is followed, billboard is one of the most effective methods to succeed

Key Words: Advertisement, Outdoor Advertising, Billboard, Graphic.


Tam metin:

PDF