DEĞERİ UNUTULMUŞ TARİHİ BİR İSTANBUL SEMTİ: HORHOR / THE HISTORICAL NEIGHBOURD OF ISTANBUL AS A FORGOTTEN VALUE: HORHOR

Süleyman Faruk Göncüoğlu
2.195 3.146

Öz


Öz

Tarihi Yarımada’nın Haliç ile Marmara arasındaki topografyanın zirve noktası olan; Bozdoğan Kemeri’nin üzerinde uzandığı Saraçhane Semti’nin; Marmara yamacı üzerinde kurulu olan Horhor Semti, İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biridir.

Marmarayı Haliç’e bağlayan cadde olan Horhor Caddesi, Bizanstan itibaren sürekliliğini devam ettiren ve güzergâhı değişmemiş, Fatih bölgesindeki tek cadde olma özelliğini taşımaktadır. Horhor Caddesi dikleme tek caddedir. Ve günümüzde ikinci planda kalmış caddelerden biridir. Bu yol üzeri Bizans ve Osmanlı döneminde ehemmiyetini muhafaza etmiş ve kullanıla gelmiştir. Atatürk Bulvarı’nın 1944 yılında faaliyete geçmesi ile Horhor Caddesi de önemini yitirmiştir. Horhor Caddesi’nin en bariz özelliklerinden biri yol üzerinde yer alan iki çeşmesiydi. Bu çeşmeler Büyük Horhor Çeşmesi ile Acı Çeşme’ydi. Artık unutulmuş ve eski ehemmiyetini yetirmiş bu çeşmelerle ilgili şeriye mahkeme kayıtlarında bu iki çeşmenin kâfirden kalma çeşme olarak belirtmektedir[1].

Roma ve Bizans dönemi şehrin önemli bir su savak sistemi üzerinde kurulu semt, Osmanlı dönemi Saraçhane Çarşısı’nın da hemen bitişiğinde uzanmaktaydı. Bozdoğan (Valens) Sukemeri ile ilişkili olan Horhor su savakları, semtin şimdiki ismi ile tanımlanmasında önemli bir etken olmuştur. Bozdoğan (Valens) Sukemerleri ile İstanbul’a getirilen suyun bir kısmı ve ayrıca Fatih Camii çevresinde Kirmastı Mahallesi’nden çıkan yer altı su kaynağı künklerle bugünkü Horhor Semti’nin başlangıç noktası olan Kavalalı Sokakla Kırık Tulumba Sokak arasındaki alanda savaklar kurularak bugünkü Aksaray liman ve Laleli bölgesine temiz su aktarımı yapılmaktaydı. Bölgedeki saray ve dini yapıların da su ihtiyacını düzenli sağlayan bu savaklar Osmanlı döneminde Saraçhane Çarşısı’nın temel su ihtiyacına cevap veren üniteler olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Horhor, Fatih, İstanbul, Su, Yol

                                                        

Abstract

Horhor restrict-settled on Marmara side of Sarachane restrict which is pinnacle point of topography between Halic and Marmara of the historcal peninsula and where the Bozdoğan Arch lays on–is one of the oldest inhabited places of İstanbul.

Horhor Avenue which connects Marmara to Halic has the feature that being the only avenue whose direction hasn’t changed, and which has continuded its continuity since Byzantine time, in Fatih area. Horhor Avenue is a bolt upright avenue. And it is one of the streets that are left to the second plan today. This road maintained it’s importance in Byzantines and Ottoman era, and it was being used so. It lost it’s importance as Atatürk Boulevard got active in 1944.

The restrict–settled on an important sluice system of the city in Roman and Byzantines time-laid next to Sarachane Bazaar of Ottoman time. Horhor sluiceways which are related with Bozdoğan Water Arch was an important effective on the present name of the restrict. A portion of water-brought to İstanbul via water arches–and the underground water resource coming out in Kirmastı quarter which is near Fatih mosque were brought via pipes  to the area between Kavalalı street and Kırık Tulumba street which are starting point of present Horhor restrict. Here settling sluiceways, cleanwater transfer was being done to today’s Aksaray port and Laleli region. These sluiceways-supplying orderly the water need of palaces and religious buildings in the area-were the units supplying the basic water need of sarachane Bazaar in Ottoman time.

Key Words: Hohor, Fatih, İstanbul, water, road


[1]     Şinasi Akbatu, “Fatih ve Çevresi”, Konferans, Millet Kütüphanesi, 17 Nisan 1984.


Tam metin:

PDF