RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALINDA ANA SANAT ATÖLYE DERSLERİNİN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN SINIF İÇİ BAŞARIYA ETKİSİ / EVALUATION OF MAIN ART WORKSHOP CLASS BY STUDENTS AND ITS EFFECTS ON

Oğuz Dilmaç
1.447 449

Öz


Öz

Bu araştırma eğitim sürecinin iki elemanı olan öğretmen ve öğrencinin nitelikleri kadar önemli diğer bir unsur olan sınıf içi iletişimin, Resim-iş Eğitimi Anabilim dallarında verilen Ana Sanat Atölye derslerinde, ne ölçüde gerçekleştirildiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalında okuyan ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf Ana Sanat Atölye dersini alan (43 kız, 59 erkek) , toplam 102 öğrenciden oluşmaktadır.  Verilerin toplanmasında ondokuz adet kapalı uçlu, beş adet açık uçlu sorudan oluşan anket kullanılmıştır. Kapalı uçlu sorular likert tipi beşli dereceleme ölçeği ile hazırlanmış olup, verilerin toplanmasında uzman görüşü alınmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve ki kare testi gibi istatistiksel teknikler uygulanmış manidarlık (P) 0,05 alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 13.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretim elemanlarının öğretme süreçlerinin “tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi” aşamalarında genel olarak yeterli oldukları saptanmıştır. Öğretmenlerin “uygulama” aşamasında diğer aşamalara göre daha yeterli olmalarına rağmen, diğerlerine göre yetersiz oldukları sürecin “değerlendirme” süreci olduğu yargısına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ana Sanat Atölye, Sanat Eğitimi, Değerlendirme Anketi

 


Abstract

The aim of this research to determine, that the education process’s two component, teacher and students as much as quality the other comminication of class inside, in department of art education, study of studio flat of main art how measure perform. This research’s to give an example of constitute Atatürk University, Kazım Karabekir Education Fakulty, Fine Art Education Department in Painting Art education fundamental, second, third and fourth class (43 girl, 59male) total 102 student in studio flat of main art. İn order to data of gathering to use, which twetytwo closed, five number open questions poll closed questions to prepare with graded of five likert type, at data gathering consult specialist view. Datas were analysed by the statistical techniques like frequence, standart devination and (P) was taken 0,05 by applying ki square test. Assessment of datas to use program package of SPSS 13.0. Consequently, we found that the teachers were  generally sufficient in the steps of “planning, application and assessment”  of the processes of learning and teaching. Also, we determined, that although they were more sufficent in the application step than the other steps, but still they were insufficient in the assessment step of the learning and teaching processes.

Key Words: Studio of main  art,  art education, inquiry of assessment


Tam metin:

PDF