1914-1940 YILLARI ARASINDA AVRUPA’DA EĞİTİM ALAN SANATÇILARIMIZIN ÜLKEMİZDEKİ SANAT EĞİTİMİNE KATKILARI / IN EUROPE BETWEEN THE 1914 AND 1940 YEARS TRAINED ARTISTS CONTRIBUTIONS TO THE ART EDUCATION IN OUR COUNTRY

Oğuz Dilmaç
2.009 1.402

Öz


Öz

Bu araştırma ile ülkemizde sanat eğitimi alanındaki tarihsel gelişimin bir bölümüne ışık tutarak geçmişte yaşanan gelişme ve olayların günümüze aktardığı değerlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Sanat eğitimi tarihi çerçevesinde, ülkemizde özellikle Cumhuriyet döneminde sanat eğitiminin önemli bir aşama kaydetmesinde önemli görevler üstlenen Avrupa’ya gönderilen sanatçılarımızın yurda dönüşlerinde sanat eğitimi çalışmaları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi tarihi, sanat pedagojisi, sanat eğitimi

Abstract

With this research in our country a part of the historical development in the field of art education in the light of developments and events of the past holding today is intended to examine the value transferred. Art education in the framework of the history, art education in our country, especially in the period of the Republic of the important stage is sent to the European artists in their homes into Works of art education was examined.

Keywords: Art education history, art pedagogy, art education.


Tam metin:

PDF