GÖRSEL KOMPOZİSYONUN BİR ÖĞESİ OLARAK ÇİZGİ / Line As An Element Of Visual Composition

Şefik Güngör
1.532 987

Öz


Özet
Görsel kompozisyonun en temel elemanlarından biri olan çizgi gerçekte,
bizim kafamızda canlandırdığınıız anlamda doğada olmayan, algısal bir olgudur.
EtrafıınıZl çevreleyen dünyayı soyutlama arayışındaki insan çizgiyi, daha en baştan
itibaren görsel dilin ve bu dili kullanan sanat türlerinin ilk aracı olarak
kullanmıştır. Bizde çizgi algısı yarartan bir çok etmen bulunmaktadır: Genişliğine
oranla uzunluğu çok fazla olan nesneler, her nesnenin çevresinde onun sınırı olarak
kabul ettiğimiz kontur çizgileri, aralarında bir bağlantı kurduğumuz noktalar hatta
harcket eden bir nesnenin güzcrgahı gibi ... Görsel anlatıma baş vuran sanatçılar
için ilginç olan, doğada olduğunu varsaydığınıız çeşitli türdeki çizgilerin gerçek
hayattaki anlamlarının ve yarattıkları etkinin sanatsal ürünlerde de aynen karşılık
bulmasıdır. Bu nedenle görsel düzenleme yoluyla izleyicisine bir şeyler aktarmak
isteyen bir sanatçı için bunların bilinmesi ve doğru kullanılması büyük önem
taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Görsel algılama, kompozisyon, çizgiyi yaratan
etmen ler, çizgin in nitelik leri, çizgin in çeşitleri. çizgi lerin anlamları
Line As An Element Of Visual Composition
Abstract
Line as a basic element of visual composition does not exist in nature but is
actuallya mentally accepted concepl. Man, in an effort to abstracting thc world as
he perceives, has used the line as the first element ofthc visuallanguage and all the
visual arts using this language.
Many aspects in nature causc uS lo perceive an imaginary line: Objects
which have proportionally much greater length then width: eontoLlr lines of every
objeet which we assume to bc its borders: points which we l1lake a mental relation
to each other even the imaginary route of a maving objecl. What's interesting for
the artists utilizing the visual expression is, that the meaning and effcct of different
imaginary lines in real life enincides with the effeets they create in arts. This

Tam metin:

PDF