ESKİ VAN ŞEHRİ'NDEKİ SURP VARDAN KİLİSESİ / Surp Vardan Church in Ancient Van City

Şahabettin Öztürk, Eylem Güzel
1.488 612

Öz


Özet
Surp Vardan Kilisesi, Eski Van Şehri'nin kuzeydoğusunda yer almaktadır.
Günümüzde yapının beden duvarlarının bir kısmı ile dış örtü sisteminin tamamı
yıkıktır. Yapım tarihi ve mimarı hakkında herhangi bir yazılı helge bulunmayan
yapının muhtemelen 15. ya da 16 yy. inşa edildiği tahmin edilmektedir.
Kare formlu ana mekandan merkezi kuhheyc geçişler köşelerde
pandantiflerle sağlanmıştır. Dışa taşıntı yapmayan apsis 3.80 m derinliğinde
4. ı 5m genişliğinde olup beşgen forınludur. I\psisin iki yanında postoforion
hücreleri yer almaktadır. Kilisenin aydınlattıması yedi mazgal pencere ile
sağlanmıştır. Yapı da yapı malzemesi olarak kesme taş, kaba yonu ve moloz taş bir
arada kullanılmıştır.

Anahtar kelimeler: Van, Eski Van Şehri, Surp Vardan Kilisesi, kilise,
Surfl Vardan Church in Ancicnt Van City

 

Summary
Surp Vardan Chureh is situated in north-east of Old Van. Today, some parts
of body-walls of the strueture and the whole part of the outer covarage are
devastated. The structure, about which there is no written record concerning the
construction date end its architecture, is estimated to have heen built in 15 th or
16th century.
The accesses from the main part of square formed to the center dome is
provided in comers with pendentive. Apsid which doesn 't make a protrusion is
3.80m in depth and 4. i 5m. width, and is in pentagon form. Postoforion cells are
positioned on both side of the apsid. The illumination of the church is supplied with 7 crenel windows. As construction materials ashlar, rough masonry and
rubblestone were used in te structure.

Key Words: Van, Ancient Van City, Surp Vardan Church, Church


Tam metin:

PDF