GELENEKSEL TÜRK SANAT MÛSIKÎSİ BESTEKÂRLIĞI’NDA SÖZ-BESTE İLİŞKİSİ / The Relationship Between Word And Composition In Traditional Turkish Classical Music Composing

Nesrin Feyzioğlu
1.613 467

Öz


Özet
Söz ve müziğin estetik bileşiminde çok yönlü bir ilişkiler ağı söz konusudur. Sözlü müzik eserlerinde şiir ana kaynaktır. Edebiyatı, sözlü gelenek üzerinde şekillenen bir toplumun müziğinde de sözün ağırlıklı olması kaçınılmazdır. Kültürler, kendilerini doğuran, yaşatan dilin imkânları ile gelişir. Dilin işlenmiş biçimi, o dille üretilen sanat eserlerinde görünür. Bunlardan biri, söze verdiği ağırlık sebebi ile her şeyden önce bir şiir mûsıkîsi olan Türk Sanat Musikisi’dir. Bu musikide söz: biçim, makam usûl/vezin, geçkiler ve ezgi dağılımında etkili olup belirleyici bir role sahiptir. Bu makalede Geleneksel Türk sanat musikisi bestekârlığında sözün, adı geçen yapı unsurları ile ilişkisi araştırılmış, örneklenerek değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Türk sanat musikisi bestekârlığı, şiir, güfte, dil, makam, usûl/vezin.

 

Abstract
There is a versatile network of relation ship in the aesthetical combination of word and music .Poetry is the main source of musical pieces of word. It is inevitable that word has significance and effect in the music of a community whose literature is based on oral tradition. Cultures develop by means of the facilities of their language which helps them to emerge and maintain themselves.Cultivated form of a language is seen in the Works of art produced through the use of that language. One of such Works of art is the Traditional Turkish classical music, which is above all an example of the music of poetry. In this effective in form, melodic creation (mode), tempo, modülation and tune, and has a determinig role. In this article, the relationship of word to the above mentioned structural elements is studied and evaluated with examples.

Key Words: Traditional Turkish classical music, traditional Turkish


Tam metin:

PDF