OLTU/HOVAK (ALATARLA) KÖYÜ'NDE ESKİ TÜRK SANATININ İZLERİNİ TAŞIYAN BİR TARİHİ KALINTI / Historical Monurnent Showing Traces Of Ancient Turkish Art At Hovak (Alatarla) Village Near Oltu

Hamza Gündoğdu
1.825 1.013

Öz


Özet
Erzurum'un Oltu ilçesinin Hovak (Alatarla) Köyünde xı-Xıı.
yüzyıııara tarihlenen bir kale şato bulunmaktadır. Ulaşım) güç olan köyün
güneydoğusunda, eğimli bir arazide kurulmuş olan kale-şato, stratejik bakımdan da
önem taşımaktadır.
Milattan önceki Vıı-VI. yüzyıllarda Orta Asya'dan büyük göçlerle gelen
halkın bir kısmı da buraya yerleşmiştir. Ksenofon'un "Onbinlerin Dönüşü" adlı
eserinde zikrettiği Tavok'ların yurdu olan çevre halkı, bu göçlerle buraya gelip
yerleşen Orta Asya halklarından Saka (İskit) lardı. Daha sonra gelen Kıpçaklarla da
yöre yöredeki Türk nüfusu giderek artmıştı. Şamanist, Musevi, Hıristiyanlık ve
İslam dinleri çerçevesinde faaliyet gösteren halk, Selçuklular zamanında kısmen,
Osmanlılar zamanında büyük çoğunlukla İslamiyeti kabul etmişlerdi.
Bu makalede Orta Asyalı gelenekleri Anadolu-Türk kültürü çerçevesinde
sentezleyen yöre halkınca burada yaptırılan tarihi yapılardan ortaçağ geleneklerinin
temsilcisi bir şato-kale üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hovak, kale-şato, Tavoklar, sakalar, Kıpçaklar.

 

Abstract
A fortress/castle dating to the 1Jth- ı 2th centuries A.D. has been identifıed at
the viIIage of Hovak (Alatarla) viIIage of the Oltu Town in the Erzurum Province.
This fortress is located on a strategically important point on a sloping ground near
this yillage that is difficult to reach by tand.
Part of the people arrived during the great wave of immigrations from the
central Asia during the seventh and sixth centuries B.C. also settled in this area. It  is Jikely that the Scythians (Saka) arrived in this area previously occupied by the
Tavoks mentioned by Xenophon Who wrote around 400 B.C. With ther arrival of
Kıpchaki, the number of Turks in the region increased. populations of the area
belonging to Shamanism, Judaism, and Christianity partially accepted Islam during
the Seljuk period, while the majority of these populations converted to Islam
during the Otoman dominion.
This article focuses an a fortress/ castle which represents a syntheis of
Centra!-Asian traditions within an Anatolian-Turkısh culture. The monument also
reflect Medieval traditions to a great extent.

Keywords: Hovak, Fortress/ Castle, Tavoks, Saka, Kıpchaki

 


Tam metin:

PDF