KOZLUK'TAKİ KALELER /

Ali Boran
1.312 1.590

Öz


Özet
Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje
Başkanlığı'nın desteği ile yapılan "2002 -FED-IOO nolu Batman ve
Çevresindeki Sanat Eserlerini Araştırma Projesi" kapsam ında
gerçekleştiriIm iştir.
Kozluk, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Batman iline bağlı bir ilçe
merkezidir. Güneyinde Batman (Beşiri ilçesi) ve Siirt (Kurtalan ilçesi), kuzeyinde
Sason, doğusunda Siirt (Baykan ilçesi), kuzeydoğusunda Bitlis il sınırı ve batısında
Diyarbakır (Silvan ilçesi) ile çevrilmiştir. Bölgede yapılan araştırmalar, Neolitik,
Kalkolitik ve Tunç Çağında yerleşmenin bulunduğunu göstermektedir. Bu tarihten
günümüze yöre devamlı iskan göm1üştür.
Araştırmada tespit edilen Kozluk, Rabat, Yıldızlı kaleleri iç kale şeklinde
inşa edilmiştir. Kozluk Kalesi, kent merkezinin kuzeyinde yer alan, doğal bir
kayalıktan oluşan tepe üzerinde kurulmuş olup topografyaya uygun biçimde inşa
edilmiştir. Rabat Kalesi yüksek dağların bulunduğu bir kısımda yapılmıştır.
Yıldızlı Kalesi ise yüksek dağların bulunması buranın geçmişte önemli bir geçit
noktası kurulmuştur.
Kozluk'taki üç kalede Türk savunma mimarisinin devamı olan eserlerdir. Bu
bağlamda bölgedeki önemli kültür varlıklarımızdan bir bölümüdür.

Anahtar Kelimeler: Kozluk,Kale, Yıldızlı, Rabat, Araştırma, Mimari,
Savunma, Sur, Duvar, Batman
Castles in Kozluk

 

Abstract
This essay, sponsored by Yüzüncü Yıl University Project Presidency of
Scientific Researches, is realized within "2002 -FED-I 00 Research Project of Art
Works in Batman and environce".

Kozluk is a central district of Batma in the East Anatolia region. It is
surrounded by Batman (Beşiri district) and Siirt (Kurtalan district) in south, Sason
in north and Siirt (Baykan district) in east, Bitlis province border in north-east and
Diyarbakır (Silvan district) in wesİ. Researches carried out in the area show that
there were settlements in Neolithic, Calcolithic and Bronze ages. From these untill
today this area is settled.
Kozluk, Rabat and Yıldızlı castles, fixed during the survey, are buildings as
interior castles. Kozluk castle, located on the north of the city center, is on anatural
rocky hill and built suitable for topography of the region. Rabat Castle is built on a
mountainous area. Yıldızlı Castle is located on an important passage. Each ofthese
three castles in Kozluk are monuments of Turkish defense architecture. That's why
these monuments are an important part of our heritage in this region.

Key-Words: Castle Kozluk, Yıldız1ı, Rabat, Research, Architecture,
Defense, Rampart, Wall, Batman.


Tam metin:

PDF