"TÜRK HALK MÜZİĞİ EZGİLERİNDEKİ TÜRK MÜZİK DOKUSUNUN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ"

Serhat Yener, Cahit Aksu
1.520 836

Öz


Özet
Türk Halk Müziği, Türk halkının yüzyıllardan beri yaşadıkları, düşündükleri
ve yarattıklarının bir potada özümsenip kulaktan kulağa, dilden dile yaşatılarak
günümüze aktardıkları ve eskisine göre biraz şekil değiştirerek günümüzde de
üretimini sürdüren tipik, otantik Türk Müziği'dir.
Buradaki "Türk Halkı" kavramı Türkiye sınırları içerisinde yaşayan ve etnik
yapısı ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında buluşan tüm
vatandaşları kapsar. Ülkemizde her ne kadar bu etnik farklı lıklar üzerinden bazı
farklı açılımlara gidilmeye çalışılsa da o yörelerin tUrkillerindeki yapı benzerliği de
aslında aynı kültürün ve hissiyatın yarattığı insanlar olduğumuza, küçilk ama net
bir işarettir.
Bu çalışmada, Rumeli yöresi de dahil olmak üzere, Türkiye'nin toplam sekiz
bölgesinin "kerem" dizilerinden oluşan 4'er adet türküsü üzerinde "Markov
Dizilimi" ve bilgisayar destekli analiz sonucu, en sık kullanılan aynı zamanda sık
sık tekrar eden ortak müzik dokuları ve böylece bu yörelerin müzik kültüründeki
homojenlik belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Türk Halk Müziği, Bilgisayar, Analiz.
Abstract
Turkish folk music is the authentic, typical Turkish music which is currently
produced with some modifications and which is transferred to the present day by
bringing together the experiences, thoughts aftd feelings of Turkish people in a
single melting pot. It has passed from ear to ear and tongue to tongue up to the
present.The concept of "Turkish People" as used here covers all the citizens living
with İn the boundaries of Turkeya. nd com.ing together under the flag of Turkish
Republic whatever ethnic structure they may have. Although there are some efforts
to bring about some discriminations due to the ethnic differences, the similarity of
the structure of these folk songs is a slight but exact indication of the fact that we
are indeed the meJ11bers and products of the some culture and sensations.
This study deals with thirty-two folk songs composed of "kerem" tones. four
from each of the eight different regions of Turkey, including Roumel ia. These folk
songs have been analyzed with "Markov Chuins" and computer-supported analysis.
Through these analysis, we have aimed to determine the commonly used and
repeated common musical structure and thus the homogeneity in the musical
cu Iture of these regions.

Key Words: Music, Classical Turkish Folk Music, Computer, Analysis.


Tam metin:

PDF