SAMSUN HALKININ CİNSİYETLERİNE GÖRE KONU VE ÜSLUP BAKIMINDAN RESİM SANATINA BAKIŞI / AN APPROACH TO THE ART OF DRAWING OF THE PEOPLE IN SAMSUN ACCORDING TO THE STYLES AND SUBJECTS IN THE CASE OF SEX

Gülten İmamoğlu
1.345 791

Öz


Özet
Amaç: Samsun halkının, cinsiyete göre, resim sanatına yönelik beğeni
düzeylerini konu ve üslup bakımından araştırmaktadır.
Yöntem: Ömeklemi randam olarak seçilen 300 kişi oluşturmaktadır. Sekiz
üsluptan (Klasik, Empresyonist, Ekspresyonist, Kübist, Soyut, Minyatür, Rokokü,
Naif) altı ayrı konuyu (Savaş, Portre, Peyzaj, Dini, Natürmort, Figüratif) içeren
resimler tespit edilip fotoğrafları çekilerek 44 fotoğraflık bir albüm
oluşturulmuştur. Ayrıca bilgi toplamak amacıyla "Kişisel Bilgi Anketi" ve "Beğeni
Formu" geliştirilmiş ve uygulanmıştır. 300 kişi 1800 tercihte bulunmuştur
Bulgular: Araştırma sonucunda elde edilen genel verilere göre en çok
beğenilen üsluplar sırasıyla Empresyonist, Klasik ve Naifdir. Buna karşılık Soyut,
Ekspresyonist ve Kübist üslupların beğenilmediği görülmektedir. Konuları
bakımından da peyzaj, fıgüratif ve savaş konulu resimlerin beğeniidiği: portre,
natürmort ve konusu belirtilmemiş (isimsiz) resimlerin beğrnilmediği ortaya
çıkmıştır. Cinsiyet açısından üsluplara baktığımızda; ilk üç tercihte beğeni
açısından fark olmayıp, tercihlerin Empresyonist, Klasik ve Naif olarak
sıralandığı; beğenilmeyen üslupların ıse bayanlarda Soyut,
Ekspresyonist, Minyatür; erk.eklerde ise Soyut, Ekspresyonist ve Kübist
olarak sıralandığı görülmüştür.Konu bakımından bayanlarda beğenilerı
konuların ilk üç tercihte peyzaj, portre, figüratif olarak; erkeklerde ise
peyzaj, savaş konulu, fıgüratif olarak sıralandığı; beğenilmeyen konuların ise
her iki cinsiyet grubunda da portre, natürmort ve savaş konulu olarak
sıralandığı görülmektedir.
Sonuç: Cinsiyetin; Samsun halkının resim sanatına yönelik, konu ve üslııp
bakımından beğeni düzeylerinde önemli bir ayrım oluşturmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Resim sanatı, konu ,üslup,cinsiyet, Samsun

 

Abstract
Purpose: The Purpose of this study is to investigate the level of likes
of painting art of people in Samsun in terms of the style, subject according
to sex.
Method:, The samples consisting of 300 people have been randomly
selected. Some pictures including seven different subjects, such as
landscape, portrait, stili life, war, figures, religious and unnamed have been
from eight styles, such as Impressionist, Classic, NaYve, Abstract,
Expressionist, Rococo, Miniature and Cubist have been chosen and 44 photos of
them have been taken and in order to make an album. Besides, Personal
information questionnaire and a check list on likes of the informants have been
developed and implemented. 300 people have chosen 1800 photographs out of
45 paintings through the check - list.
Findings: According to the findings, lmpressionist, Classic and Naive
styles have been admired most, whereas Abstract, Expressionist and Cubist
styles have been preferred less. In terms of subjects, landscape, figures and war
have been chosen, while the other subjects such as portrait, stiıı life and
abstract paintings have not been chosen. When we look at the styles in terms
of sex, it has been seen that there no difference in the first three choices in
erijoying a"nd preferences were Impressionist, Classic and Naive, respectively;
on the other hand, the Abstract, Expressionist and Miniature styles have not
admired by women and the abstract, expressionist and cubist styles have not
been liked by men. When the research have been evaluated according to
subject, There have been seen that in the first three preferences, the landscape,
portrait and figures have been adored by \women, and landscape, war subjects
and figures have been preferred by men; portrait, stili life and war subjects have
not been preferred by both sexes.
Conclusion: According to this research, it has been understood that
the sex factor has no important effect among the people of Samsun in
enjoying the drawing art.

Key Words: Painting art, subject, style and sex


Tam metin:

PDF