MEZAR ANITLARININ TARİHLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME / AN EVALUATION CONCERNING THE CHRONICLING MAUSOLEUM

Burhanettin Güneş
1.168 400

Öz


Özet
Mezar anıtlannın bir çogunda ölen kişinin ölilm tarihi ile kimlik bilgilerini içeren
kitabeler yer almaktadır. Bu tür kitabeleri inşa kitabesi gibi algılamak, ölüm tarihlerini inşa
tarihi olarak kabul etmek bir yanılgıdır.

Anahtar Kelimeler: Mezar Anıt!, Kitabe, Tarihlendinne.


Abstract
In mostof mousoleums , there are inscriptions which incilide date of death and
identification information of the dead.lt's a misunder standing to consides dates of death,
by realizing them as the inscriptions of construction , as the dates ofbuilding.

Key words : Mausoleum, Inscription, Write the date on


Tam metin:

PDF