SAMSUN HALKININ GELİR DÜZEYLERİNE GÖRE KONU VE ÜSLUP BAKIMINDAN RESİM SANATINA BAKIŞI / AN APPROACH TO THE ART OF PAINTING OF THE PEOPLE IN SAMSUN IN TERMS OF THE STYLES, SUBJECTS ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMlC STATUS

Gülten İmamoğlu
1.266 260

Öz


ÖZET
Amaç: Samsun halkının sosyo-ekonomik durumlarına göre resim sanatına
yönelik beğeni düzeylerini konu ve üslup bakımından araştırmaktadır.
Yöntem: Örneklemi randomize olarak seçilen 300 kişi oluşturmaktadır.
Sekiz üsluptan (Klasik, Empresyonist, Ekspresyonist, Kübist, Soyut, Minyatür,
Rokoko, Naif) altı ayrı konuyu (Savaş, Portre, Peyzaj,Oini,Natürmort, Figüratif)
içeren resimler tespit edilip fotoğrafları çekilerek 44 fotoğraflık bir albüm
oluşturulmuştur. Ayrıca bilgi toplamak amacıyla "Kişisel Bilgi Anketi" ve "Beğeni.
Formu" geliştirilmişve uygulanmıştır.300 kişi 1800 tercihte bulunmuştur.
Bulgular: Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre en çok beğenilen
üsluplar sırasıyla Empresyonist, Klasik ve Nairdir. Buna karşılık Soyut.
Ekspresyonist ve Kübist üslupların beğenilmediği görülmektedir. Konuları
bakımından da peyzaj, figüratif ve savaş konulu resimlerin beğeniIdiği; portre,
natürmort ve kategorisi belirtilmemiş (isim<;iz) resimlerin beğenilmediği ortaya
çıkmıştır. Konu bakımından düşük, orta ve yüksek gelir düzeyindekiler manzara
resmini çok beğenmekte iken portreyi beğenmemektedir. Üslup bakımından ise
düşük,orta ve yüksek gelirliler en çok Empresyonist resimleri beğenirken en az
soyut resimleri beğenmiştir.
Sonuç: Samsun halkındaki sosyo-ekonomik farklılıkların resim sanatına
yönelik konu ve üslup bakımından beğeni düzeylerinde önemli bir ayrım
oluşturmadığı saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Resim sanatı, konu, üslup, sosyo-ekonomik

 

ABSTRACT
Purpose: The Purpose of this study is to investigate the level of likes
of painting art of peoplein Samsun in terms of the style, subject according
to socio- economic status.
Method: The samples consisting of 300 people have been randomly
selected. Some pictures including seven different subjects, such as
landscape, portrait, stilI life, war, figures, religious and unnamed have been
from eight styles, such as Impressionist, Classic, Na"ı"ve, Abstract,
Expressionist, Rococo, Miniature and Cubist have been chosen and 44 photos
of them have been taken and in order to make an album. Besides, Personal
information qııestionnaire and a check list on likes of the informants have been
. developed and implemented. 300 people have chosen ı 800 photographs out of
45 paintings through the check - list.
Findings: According to the findings, Impressionist, Classic and Naive
styles have been admired most, whereas Abstract, Expressionist and Cubist
styles have been preferred less. In terms of subjects, landscape, figures and war
have been chosen, while the other subjects such as portrait, stili life and
unnamed paintings have not been chosen. On the other landscape has been
admired most by people from Law, micJdle and upper class, whereas the)'
have not chosen portrait. In terıns of style, they have chosen lmpressionist,
but they have not admired abstract paintings.
ConcIusion: Significant differenccs have not been of detected between
social classes of people in Samsun in terms of style and subject according to
their approach to painting art.

Key Words: Painting art, subject, style and socio- economic status

 


Tam metin:

PDF