YENİÇERİ AĞASI ZAĞARCI (BAŞI) ALİ AĞA'NIN VAKFİYESİ' / THE CHARTER OF PIOUS FOUNDATION OF ZAGHARJİBASHİ ALİ AGHA, THE AGHA OF JANISSARIES

Ahmet Aydın, Bilgehan Pamuk
1.489 360

Öz


ÖZET
XVLL. yüzyılda Erzurum Şehri'nin mamul' bir hale gelmesinde vakıf
müesseselerinin önemli pay sahibi olmuştu. Şehirdeki sosyal hayatın düzenli olarak
işlemesi ve kamusal hizmetlerin gerçekleşmesinde vakıfların göz ardı edilmeyecek
ölçüde katkıları olmuştu. Nitekim yüzyıl başlarında Yeniçeri Ağası Zağarcıbaşı Ali
Ağa'mn tesis ettiği vakıf müessesesinin de şehrin gelişimine katkı sağlamışt!. Ali
Ağa, yeni kurulmuş olan İlyas Katib(el-Hık İlyas) Mahallesi'nde bir cami
yaptırdığı gibi caminin masrafları için de şehrin muhtelif yerlerinde de gayr-i
menkuJ1er temin etmişti. Gerek cami için ve gerekse vakfın işlerini de yapacak
görevliler istihdam edilmişti. Bu vakıf ile ilgili olarak ilgi çeken bir husus ise; XVI.
yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan Yeniçeri-Halk gerginliğinin olduğu sıralarda
tesis edilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Vakıt~ Yeniçeri, Vakfıye, Erzurum, XVII. yüzyıl

 

ABSTRACT
The pious foundations played an important role in the constr'Jctional
development of the city of Erzurum in the seventeenth century. Besides, they had
also an important function in organising the nonnal now of social life and public
services. The pious foundation, estahlished by the Agha of the Janissaries
Zagharjibashi, Ali Agha at the tum of the century, was also effective in thedevelopment of the city. Ali Agha built a mosque in the new founded İlyas Katıb
(el-Hac İlyas) quarter and al1 its expenses were met from the rent incomes of
various properties. There were employee's who did both, the foundation and
mosque works. Another interesting aspect of this foundation is that it was founded
at the end of the sixteenth century, a time when the tension between the people and
the janissary was at its highest.

Key Words: Pious foundation, Janissary, the charter of a pious foundation,
Erzurum, Seventeenth century


Tam metin:

PDF