KARAZ KÜLTÜRÜNÜN KUZEY SINIRI / NORTHERN BORDER OF THE KARAZ CULTURE

Veli Ünsal
1.691 773

Öz


Geç Kalkolitik ve Tunç çağı boyunca Erzurum ve çevr

esinden, neredeyse
tüm Doğu Anadolu'ya yayılan bir kültürle karşılaşırız. Anadolu'nun diğer
bölgelerinden tamamen farklı bir gelişim izleyen ve doğuda Trans-Kafkasya'dan
İran Azerbaycan'ındaki Urmiye Gölüne, batıda Divriği-Kangal yörelerinden
Malatya-Elazığ bölgesine, güneyde Kahramanmaraş ve Amik ovasından Filistin'e
ve kuzeyde Karadeniz Dağlarına kadar yayılan bu kültüre Karaz Kültürü diyoruz.
Bu kültürün izlerine kuzeyde Çoruh Nehrinin yukarı havzasında yer alan
Bayburt'ta da rastlanmaktadır.Karaz kültürünün etkileri bölgedeki doğal geçitler
vasıtasıyla Bayburt ve çevresıne ulaşmıştır. Bayburt, Anadolu'nun
kuzeydoğusunda, Çoruh Nehri kenarında ve denizden 1550 m yükseklikte
kurulmuş bir şehirdir. Bölge, tarih öncesi çağların tümünde yerleşim görmüş
ancak yoğun olarak Geç Kalkolitik ve Tunç Çağında iskiina uğramıştır.

Anahtar Kelimeler: Karaz Kültürü, Bayburt, Karaz Keramiği

 

Abstract
We encounter a culture expanding from Erzurum and its surrounding to
almost all the Eastem Anatoha during Late Chalcolithic and Bronze Ages. We
term this culture, which followed a completely different development stages from
other regions of Anatoha and leads from Trans-Caucasia to the Lake Urmiye in
Iranian Azerbaijan in the east, from Divriği and Kangal districts to Malatya and
Elazığ regions in the west, from Kahramanmaraş and the Amik Plain to Palestine
in the south and to the Blacksea Mountains in the north, as Karaz Culture.
The trace of this culture can be found in the city of Bayburt, which is
Iocated in the upper basin of the Çonıh River. The effects of this culture reached
Bayburt and its surroundings via natural passages in the region. Bayburt is a city
located in the northeastem part of Anatolia, on the Çoruh River and at anelevation of 1550m. This region had settlements all the prehistory ages but it was
more densely populated in Late Chalcolithic and .Bronze Ages.

Key Words: Karaz Cufture, Bayburt, Karaz War

 


Tam metin:

PDF