GAZNELİLERDE GİYİM KUŞAM ÖZELLİKLERİ / DRESSING FEATURES IN GAZNELIS

Fikri Salman
2.178 432

Öz


Özet
Gazneliler Türk tarihinde yer alan Müslüman Türk devletlerinden biridir.
M.S. 962-1187 yılları arasında yaşayan Gazneliler, giyim kültürü ile Türk kıyafet
geleneğini devam ettirmişlerdir. Gazneliler döneminden herhangi bir giysi
günümüze kadar ulaşmamıştır. Dönemin giysi özelliklerini figürIü süslemelerden
yola çıkarak değerlendirebiliriz. Leşger-i Bazaar Saray) duvar resimleri ile III.
Mesut (Gazne) Saray) heykelleri, figürler üzerindeki giysiler açısından önemlidir.
Gazneli kıyafetlerini, bu saraylardaki figürlerden yararlanarak
değerlendirebilmekteyiz.Reşideddin'in Cami'üt-Tavarih adlı eserinde bulunan
"Sultan Mahmut'un Asi Kalesi'ni fethi" ve "Sultan Mahmut'un hil'at giyme
töreni" gibi minyatürler yine dönemin kıyafetlerini yansıtması açısından önemlidir.
Gazneli kıyafetleri; Göktürk, Karahanh ve Büyük Selçuklu kıyafetleriyle büyük
benzerlikler göstermektedir. Genellikle uzun boylu kaftanlar, pantolon, şalvar ve
çizmeler en karakteristik giysiler olarak kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gaznelilerde giyim, kıyafet, kaftan, tarihi Türk
kıyafetleri

 

Abstract
Gaznelis are one of the Muslim Turkish states in the history of Turks.
Gaznelis, lived between the dates 962-1187 AD, have continued the Turkish
dressing tradition with their dressing styles. No dress (clothing) has come down to
use from the period of Gaznelis. It is possible to evaluate the clothing tradition of
the period by the figurative decoration. Wall pictures of Leşger-i Bazaar Palace and
statues of Mesut (Gazne) III Palace are of great importance fort he clathes on the
figures. We are able to evaluate Gazneli elathes (dressing) by those figures in the
palaces. Miniatures as "The Conquest of as; castle by Sultan Mahmut" and "The
Hil'at ceremony of Sultan Mahmut" in Cami'üt Tevarih of Reşideddin areimportant as they reflect the costumes of the period. Gazne1i costumes show great
similarities to those of Göktürk, Karahanh and Great Seljuks costumes. The most
characteristic costumes are long cafl:ans, trousers, shalvar, and boots.

Key Words: elothes in Gaznelis, costume, caftan, historical Turkish
costumes.


Tam metin:

PDF