TÜRK-İSLAM EPİFRAFİSİNDE "İMAR (YAPI) VE MİMAR (USTA)"LIĞA İLİŞKİN TERİMLER / TERMS ON CONTRUCTION AND MASTERHOOD IN TURKISH ISLAMIC EPIGRAPH

Kemal Özkurt
1.548 313

Öz


Türk Sanatında kitabeler, sadece üzerinde bulundukları yapıları
tanımlamakla kalmaz aynı zamanda bir bölge ve dönem mimari tarzını anlamada
önemli roloynarlar.
Bu çalışma, ilki inşa sürecine ilişkin terimler, ikincisi yapım işini yürütenler
ve finanse edip denetleyenler olmak üzere iki bölüm halinde ele alınmıştır. Birinci
bölümde inşa, onanm ve yeniden yapıma ilişkin terimler farklı bölge ve örneklerle
açıklanmıştır. İkinci bölümde inşa faaliyetini yürüten, finanse eden kimseler ve
denetleyen elemanlar hakkında kullanılan sıfatlar incelenmiştir. İmar sürecine
ilişkin 28, ustalık, finans ve denetime ilişkin ise 23 terim tesbit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kitabe, Türk Sanatı, Türk-İslam Epigrafisi, Mimar,
Bani, İnşa, Restorasyon, Mimari Terimler.

Abstract
Inscriptions not only definite the monuments that they were put on them but
alsa heIp understanding the architectural type of an era and area of Turkish Art.
This article consists from two chapters. First, the terms about construction
prosess. The second, constructors, beneficents and supervisors. in the first chapter,
the terms from different periods and geocraphical areas about contruction,
restoration and reconstruction explained. In the second chapter terms (adjectıves)
about the builders, beneficents and supervisors probed. 28 terms abot constructin
prosess and 23 terms for masterhood, finance and supervisory fixed.

Key Words: Inscription, Turkish Art, Turkish-Islamic Epigraph, Architect,
Beneficent, Construction, Restoraiton, Architectural Terms.


Tam metin:

PDF