I. ULUSAL MİMARLIK AKIMI VE İSTANBUL - KARAKÖY'DEKİ ÖRNEKLERİ / THE FIRST NATIONAL ARCHITECTURE MOVEMENT AND IT'S SAMPLES İSTANBUL-KARAKÖY

Ali Murat Aktemur, Muhammet Arslan
3.139 661

Öz


İstanbul'da ve Anadolu'da, çok sayıda örnekle karşımıza çıkan ve kendine
özgü karakter sergileyen önemli bir mimari akım söz konusudur. Türk
mimarisindeki batı etkisine karşı milli bir üslup geliştinneyi amaçlayan I. Ulusal
Mimarlık Akımı, Bizans ve Türk mimari öğeleri gibi yerli unsurlarla şekillenen
bir mimari fonn benimsemiştir. Ancak, yerli unsurların yanında yer-yer Batı
Neoklasizmi ve Batı Art Nouveausundan etkiler de görülebilmektedir.
İstanbul - Karaköy'de inşa edilmiş bir grup yapı, 1. Ulusal Mimar1ık
Akımı 'nın temsilcileri niteliğinde, önemli örnekler olarak dikkat çekmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Karaköy, Ulusal Mimarlık, Akım, Yerli, Etki.

 

Abstract

There is an architecture movement carrying its aspects we meet a lot of
samples in İstanbul and Anatoha.The First National Architecture Movement
aiming to progress a national style against the West effect in the Turkish
architecture accepts an architecture form formed by the local inf1uences such as the
Byzantine and the Turkish elements. But we can see the inf1uences Neo-clasism
and Art Nouveau ofWest as well as the local elements.
Key Words: Karaköy, The National Architecture, Movement, Local, Effect.


Tam metin:

PDF