ÇOCUKLARIN ÇİZİMLERİ ÜZERİNE / ON THE DRAWINGS OF CHILDREN

Burhanettin Keskin
1.428 1.131

Öz


Bu makalede, çocukların çizimleri değişik açılardan ele alınmıştır.
Çocukların çizimleri hakkında sorulması gereken ilk soru bu çizimlerinin anlam
içerikli olup olmadığından ziyade çocuklar için ne anlama geldiği sorusudur.
Araştırmalarda çocukların çizimleri çok çeşitli yönlerden incelenmiş ve değişik
yorumlar yapılmıştır. Çocukların çizimleri, onların yaşlarıyla, dürtülerine dayalı
(impulsive) davranışlarıyla, psiko-motor gelişimleriyle, dil yetenekleriyle,
sembolik yeterlilikleriyle, hayal, hafıza ve algılama kapasiteleriyle
ilişkilendirilmiştir. Çocukların, çizimleri vasıtasıyla kendi iç dünyalarının
kapılarını başkalarına araladıkları ve bu çizimleri bir dilolarak kullandıkları
görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Çocukların çizimleri, renk kullanımı, sembolizm,
psiko-motor gelişimi, dil gelişimi

 

Abstract
in this artic1e, children's drawings are examined from different perspectives.
The fırst question that needs to be asked regarding children's drawings is what do
these drawings mean to children instead of what do these drawings mean. In
studies, children's drawings were examined from various aspects and different
interpretations were made. Children's drawings are considered to be related to their
age, impulsive behaviors, psycho-motor development, language skills, symbolic
competency, imaginary, memory and perception capacity. it seems that children
open the doors of their inner world to others through their drawings and these
drawings are utilized as a language.

Keywords: The drawings of children, use of color, symbolism, psychomotor
development, language development.


Tam metin:

PDF