EĞİTİM FAKÜLTELERİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİNDE DOĞA VE KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME / AN EVALUATION DEVOTED TO IMPROVEMENT OF CONSCIOUS ABOUT CONSERVATION OF NATURAL

Yusuf Çetin
1.309 502

Öz


Ülkemiz doğa ve kültür varlılarının zenginliği açısından özel bir konuma
sahiptir. Ancak son yıllarda bu zenginliklerimiz ciddi ve önüne geçilemeyen bir
yok olma süreci içine ginniştir. Bu süreci başlatan birçok neden olmakla birlikte;
Milli Eğitim politikamızda koruma bilincine yönelik bir programın bulunmayışı en
önemli nedenlerdendir. Koruma bilincinin yaygınlaştırılması ve topluma
kazandırılmasında öğretmenlerin rolü büyüktür. Bu nedenle koruma bilincinin
öncelikle öğretmenlere kazandırılması gerekmektedir. Bu bağlamda: ilköğretim 1.
kademeye öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği lisans
programında yer alan derslerin içeriklerine koruma bilincinin geliştirilmesine
yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemeler tek ders etrafında değil
birbirini takip eden dönemlerde farklı derslerin müfredatlarına yansıtılarak
sürdürülmelidir. Bu makalede koruma bilincinin geliştirilmesine uygun dersler ve
yapılacak düzenlemelere değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğa varlıkları, kültür varlıkları, koruma, bilinç, eğitim, program, Eğitim Fakültesi, SınıfÖğretmenliği

 

Abstract
Turkey has a significant importance from the sight of natural and cultural
wealth. But in recent years, these wealth has entered to a serious and nonobstructive
vanishing tenn. Beside there are a lot of reasons starting this tenn; one
of the most important reason of this, there is no any program devoted to conscious
about conservation of natural and cultural wealth in our National Education policy.
Teachers' role is very important to make the conscious of conservation widespread
and gained to the community. For this reason conscious of conservation should be
gained to the teachers firstly. in this manner: the arrangements devoted to the
improvement of conscious of conservation should be done in the bachelor program of primary school teaching of education faculties. These arrangements should notbe carried on one lesson but reflecting to the programs to the different Jessons in

pursuer terms. In this article it has been touched on the appropriate lessomı; devoted
to the improvement of conscious of conservations and the arrangements to be done.
Key words: Natural wealth, cultural wealth, conservation, conscious,
education, program, education faculty, primary school teaching

Tam metin:

PDF