İSTANOS (KORKUTELİ)'DA 1349-1351(750-752) TARİHLERİ ARASINDA HAZIRLANMIŞ TEZHİPLİ İKİ YAZMA / TWO ORNAMENTED MANUSCRIPTS HAVE BEEN PRODUCED IN ISTANOS (KORKUTELİ) AT THE TIME OF 1349-1351 (750-752)

Şeyda Algaç
1.494 464

Öz


13. yüzyılın sonlarına doğru, Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıf1amasıyla,
siyasi güç, bağımsızlıklarını ilan eden Anadolu beylikleri tarafından paylaşılır. Bu
beyliklerden bir tanesi de Isparta, Eğridir ve havalisinde kurulan Hamidoğulları
beyliğidir. Hamidoğul1arı beyliğinin yönetimi zamanında bölgede bir çok mimari
eser yapılmıştır. Ancak bu heyliğin kitap sanatlarıyla ilgili faaliyetleri hakkında
hemen hemen hiç bilgimiz yoktur.
Süleymaniye Kütüphanesi 'nde bulunan ve çalışmamıza konu olan iki adet
Mirsad'ül İbad yazması, hattat Muhammed bin Mukarrib tarafından, 1349-1351
tarihleri arasında jstanos' da beylik mensuplannın okumaları için istinsah
edilmişlerdir.
Beylikler devrinin en önemli kültür ve sanat merkezi Konya'dır. Bu şehirde
hazırlanan yazmalar, ihtişamlı tezhiplerle bezenmişlerdir. Yazımıza konu olan
eserler ise, Konya tezhiplerinden farklı olarak basit bir şekilde hazırlanmışlardır,
dolayısıyla taşra sanatının temsilcileri olarak değerlendirilmelidirler.

Anahtar Kelimeler: İstanos , Muhammed bin Mukarrib,Hamidoğul1arı Beyliği

 

Abstract
Through the end of the 13th century, with the weakness of Anatolia Seljuk
State, the political power is shared by Anatolia Beyliks who informed the ir
independence. Of these, the one which is known as, Hamidoğul1an founded in
Isparta, Eğridir and İts surrounding. During the govem of Hamidoğul1an, a lot of
architectural works have been built. Yet, we have hardly had enough knowledge
about the activities related to the art of the book of this beylik.The two manuscripts, named Mirsad~ül İbad, located in Süleymaniye
Library, have been ccopied by the copiest Muhammed bin Mukarrib, between
1349-1351 so that the members of the beylik coulcl read.
Konya is the most significant, cultural and art centre in Beyliks period. The
manuscripts produced in this city are omamented with magnificant illuminations.
The works dealt with in our writing, as different from illuminations produced in
Konya, have been arranged in a simple way, so theyare to be evaluated as
representatives of local art.

Key words: Istanos, Muhammed bin Mukarrib, Hamidoğulları


Tam metin:

PDF