GİRİT-MİNOS VE MİKEN SANATINDA SFENKS / SPHINX IN MYCENAEAN AND MINOAN ARTS

Akın Temür
1.703 641

Öz


Girit-Minos kültürü M.Ö. 3. binin başlarında veya diğer bazı araştırmacılara göre, ortalarında son bulan Neolitik Çağ ile başlar. En eski mühürler M.Ö. 2600-2000 yılları arasında ortaya çıkmıştır. Girit-Minos kültürünün doruk noktasına ulaştığı dönem ise M.Ö. 1600 yıllarıdır. Girit-Minos sanatında Sfenks ise ilk olarak saraylar dönemi olarak kabul edilen çağın OM II (M.Ö. 2000-1700)  döneminde ortaya çıkmıştır. Sfenks’in bu dönemde ortaya çıkmasının sebebi olarak bu süreçte Mısır ve Suriye ile yapılan ticari ilişkiler gösterilmektedir. Giritliler bu ticari ilişkilerinin sonucunda Sfenks’i, Mısır ve Suriye’den almışlar ve benimsemişlerdir. Ancak Girit-Minos sanatında Mısır ve Suriye etkileriyle ortaya çıkan Sfenks belirli bir yapı ortaya koymazken, Miken sanatına gelindiğinde oturmuş yapısı ve kendine has özellikleriyle Miken Sfenks’i diyebileceğimiz noktaya gelinmiş ve Girit Miken Sfenks tipi ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sfenks, Girit, Minos, Miken, Sanat

 

Abstract

The Cretan–Minoan culture starts with the Neolithic period which ends at the beginning of 3 the century B.C or, according to some researchers, in the middle of the same century. The oldest seals came to the light between 2600 and 2000 B.C. However, the period when Cretan – Minoan culture reached its peak is around 1600 B.C . In  Cretan and Minoan cultures, Sphinx first appeared in the OM II (2000-1700B.C.) period of the era regarded as the period of palaces. The  trade affairs with Egypt and Syria are shown to be the reason for  Sphinx ‘s appearing in this period .  As a result of these trade affairs, the Cretans transferred Sphinx from Egypt and Syria and they adopted it. However, while the Sphinx emerging with Egyptian and Syrian effects in the Cretan–Minoan culture represents an unsettled  form , the Sphinx  in the Mycenaean art with its settled form and authentic features comes to a  point where it can be called the Mycenaean Sphinx and thus the Cretan - Mycenaean Sphinx type comes into being.

Key Words: Sphinx, Cretan, Minoan, Mycenaean, Art

 


Tam metin:

PDF