GERMİR EVLERİNİN GİRİŞ KAPI TASARIMLARI ÜZERİNE TİPOLOJİK BİR ARAŞTIRMA / TYPOLOGY RESEARCH ON DESIGN OF ENTRANCE DOORS OF GERMİR HOUSES

Şerife Tali
1.772 441

Öz


Germir evlerinin girişleri biçimleniş ve detayları ile    en önemli sivil mimari unsurlarından biridir. Batılı etkileriyle birçok tarz ve bunların seçmeci biçimde kullanıldığı üslupların görüldüğü bu girişler genellikle 19. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Girişleri oluşturan söveler, profiller, alınlıklar, konsollar, kemerler ve sütunlarla cephelere çok önemli sembolik anlamlar yüklenmiştir. Var olan bu mimari değerlerin hızla yok olduğu ve korunması gerektiği bilincinin oluşması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cephe, kemer, üslup, tipoloji, tasarım

 

Abstrac

The entrance of Germir houses areone of the most important the civil architectural element that both shapes and details. The examples have been with the Westernisation effec, a lot of styles and their eclectic versions can be seen. Generally the examples goes back to the end of the 19. centruy.The facade ıtself are in close relation ship with materials and architectural elements. Profiles, pediments, consoles, arches, columns, plastersare using for sembolik meaning on facades. These study shows that even thoug the architectural values that deteriooration and its are necessary to preserve them. If the article provides any help to evolve such a consciousness, it will have reached its aim.

Key Words: facade, arches, styles, typology, desıgn

 


Tam metin:

PDF