SANAT EĞİTİMİNDE PEDAGOJİK ELEŞTİRİ YÖNTEMLERİ / PEDAGOCICAL CRITICISM METHODS IN ART EDUCATION

Necmettin Karabulut, Melih Karakuzu, Yavuz Konca
3.103 821

Öz


Pedagojik eleştirinin temel amacı, öğrencilerde var olan estetik algılamanın körelerek yok olup gitmesine engel olarak, bunun daha da geliştirilmesini sağlamaktır. Sanat eleştirisi, sanatın içyüzünün kavranmasına, anlaşılmasına ve kültürel değerlere ışık tutarak bilgilendirmeye ve eğitmeye gayret eder. Sınıflardaki eleştiri aktiviteleri sırasında kültür ve sanat tarihindeki önemli dönemleri öğrencilerin kavramalarına yardım ederek, onların sanatın değişik ve sayısız bir şekilde etkileyici olduğunu ve değişik amaçlar için her zaman formunu değiştirdiğini bulmalarına yardımcı olmak gerekmektedir.

Sanat eleştirisi öğrencilerin görsel sanatları daha fazla beğenmelerini ve anlamalarını sağlayacaktır. Sanat eleştirisinde daha çok pratik yapmak, öğrencinin eleştirel tutumunu etkileyecek ve öğrencinin sınıf dışında da bu tutumlarını devam ettirmelerini sağlayacaktır. Böylece sanat eleştirisi disiplini öğrenciyi, sanat eserinin değerini araştırmaya ve toplumun geniş sosyal ve kültürel hedeflerini düşünmeye yönlendirecektir.

Çocuklar eleştiriyi görsel ve kelimesel bir oyun gibi görürler. Eğer tartışmalar uzun olmazsa, büyük bir heves ve istekle bu eleştirinin içinde yer alırlar. Sonuçta sanat eleştirisinin yer aldığı derslerde sadece ünlü sanatçıların resimleri değil, her türlü eser üzerinde inceleme yapılabileceği yargısına varılmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Sanat, Eğitim, Pedagoji, Eleştiri, Oyun, Sınıf, Çocuk, öğrenci.

 

Main purpose of pedagogical criticism is to provide further development of criticism preventing students’ perception of aesthetics from being vanished. Art criticism tries to get depth of art perceived well and to inform and educate people through shading light on cultural values. Helping students perceive prominent periods in culture and art history during classroom activities, it is necessary to guide  them in becoming aware of the fact that art is variously and numerously impressive and everyone may change  its form. Art criticism provides students to conceive and enjoy visual arts more and more. To practice more in art criticism affects students’ critical altitude and leads them to maintain such altitude out of the classroom. Therefore, art criticism leads the student to research the value of artistic work to think of wide range of social and cultural targets of society.

Children see criticism as a visual and word game. If discussions are not so long, they will enthusiastically take part in the criticism. It can be criticized in the classes.

Key Words: Art, Education, Pedagogy, Criticism, Game, Classroom, Child, Student.

 


Tam metin:

PDF