DUYGUSAL ZEKANIN SANAT EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN YETİŞTİRİLMESİNDEKİ İŞLEVLERİ / THE FUNCTIONS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON ART TEACHER EDUCATION

Necmettin Karabulut
1.660 449

Öz


Öğretmen adaylarının kendilerini ifade etme, tarihi, kültürel ve yazınsal perspektifler arasında bağ kurma, kültürel ve kültürler arası ortak noktaları keşfetmeleri, sanatsal ürünlere çok yönlü bakabilmeleri, bilişsel süreçler kadar duygusal becerilerinin öğretimini de gerektirmektedir. Bu çalışmada; öğretmen adaylarının görsel, plastik, dilsel, sözsel ve sessel, devinişsel alanlardaki yeteneklerini geliştirmelerinde duygusal zekanın işlevleri dile getirilerek onların yaratıcılıklarını eyleme dönüştürmelerinde duygusal becerilerini geliştirmelerinin önemi üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğretim, Duygusal Zeka, IQ, Öğretmen, Özbilinç.

 

Abstract

Self expression of teachers, to be able to establish any connection among historical, cultural and written perspectives, discovery of the intercultural common points, to be able to see art works from diverse angles require teaching of  emotional skills as well as cognitive processes. In this study, emphasizing the function of  emotional intelligence for the development of their visual, plastic, linguistic, verbal, vocal , cognitive,  the significance  of development student teachers’ emotional skills to realize their creativity is examined.

Key Words: Education, Teaching, Teacher, Emotioanl İntellignece, Selfconscious 

 


Tam metin:

PDF