OSMANLI SARAYLARINDA KONSER VEREN AVRUPALI MÜZİSYENLER VE OSMANLI’DA BATI MÜZİĞİNİN GELİŞİMİNE KATKILARI / EUROPEAN MUSICIANS GIVING CONCERTS IN THE OTTOMAN COURTS AND THEIR CONTRİBUTİON TO THE DEVELOPMENT OF WESTERN MUSIC IN THE OTTOMAN EMPIRE

Evren Kutlay Baydar
1.719 630

Öz


19. yüzyıl, Osmanlı imparatorluğu tarihinde batılılaşma hareketinin başlangıcını temsil eder. Bu batılılaşma hareketi sosyal, siyasi ve ekonomik alanlarda olduğu kadar müzik alanında da gerçekleşmiştir. Batı müziği sistemini başta ordu ve saraya olmak üzere gerek icra gerekse üretim açısından benimsetmek amacıyla, başa geçen padişahlar, dönemin ünlü batılı müzisyenlerini icra amaçlı saraylarına davet etmişlerdir. Böylelikle batı müziği Avrupa standartlarında ve güncelliğinde Osmanlı topraklarında icra edilmiş, dönemin meşhur Avrupalı müzisyenleri baştaki padişahlara eserler ithaf etmişlerdir.

Bu araştırma, 19. yüzyıl’da konser, denetleme, vs. gibi amaçlarla Osmanlı Saraylarında bulunmuş batılı müzisyenler ve onların Osmanlı Sultanlarına çaldıkları ve ithaf ettikleri eserleri içermektedir. Böylelikle, Türkiye’de batı müziğinin ilk adımlarının hangi koşullarda atıldığını ve hangi Avrupalı müzisyenlerin bu bağlamda rol aldığını anlamak mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlıda batı müziği, 19. yüzyıl Osmanlısında batılı müzisyenler, Osmanlı Saraylarında batı müziği icra ve besteleri

Abstract

In the Ottoman Empire history, 19th century represents the beginning of a westernization process. This movement involves westernization in social, political and economical areas as well as music. To adapt western musical system, first to the military and the court, each ruling Sultan invited the most famous western musicians to their court to perform European music. In this way, western music was performed in the Ottoman lands in European standards and actuality, and famous European performers and composers devoted their works to the Ottoman Sultans.

This research covers western musicians, who visited the courts to give concerts, to supervise musical ensembles or music schools, etc., during 19th century, and the works that they performed in front of the Sultans and their compositions that they devoted to the Sultans. In this way, it will be possible to understand how the first steps of western music applications are taken in Turkey and which European musicians took role in this process.

Keywords: Western music in the Ottoman Empire, Western musicians in the 19th century Ottoman Empire, Performance and Composition of Western music in the Ottoman Courts

Tam metin:

PDF