TÜRK MÜZİĞİNDE KANUN EĞİTİMİ VE KANUN METOTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME / QANUN EDUCATION IN TURKISH MUSIC AND AN EXAMINATION ON QANUN METHODS

Barış Karaelma
1.969 958

Öz


Bu çalışmada, Türk müziğinde kanun eğitiminin geçmişten günümüze gelişim süreci üzerinde durulmuş ve daha sonra günümüzde yaygınlık kazanan kanun metotları incelenmiştir. Metotlar arasındaki farklılıklar belirlenerek gelecekte kanun metotları geliştirmek isteyen eğitimcilere önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kanun eğitimi, Kanun metodu

 

Abstract

In this study, the developing process of qanun education from past to present has been deliberated, and then today’s widespread qanun methods has been examined. By determining differences among the methods, it has been proposed to educators who want to develop qanun methods in the future.

Key Words: Qanun education, Qanun method

 


Tam metin:

PDF