İSLAMİYET’İN YARATTIĞI DÜNYADA SANATIN YERİ / THE POSITION OF ART CREATED IN THE WORLD BY ISLAM

Banu Ayten Akın
1.708 2.355

Öz


Orta Asya’da Türkler Animizm’den Budizm’e pek çok dinin etkisi altında kalır. Bir inanç tekniği olarak Şamanizm, oyuncu şamanın gösterilerine rağmen bir dram sanatı doğurmaz. Tükler Anadolu’ya göç ettikten sonra bu motifler seyirlik gelenekleri içinde yaşar. İslamiyet ise tasvir ve canlandırmaya yasaklar getirmiştir. İmparatorluk içinde Meddah, Karagöz, Orta Oyunu gibi türlerin denetimli olarak yaşamasına izin verir. Semalar ya da taziyeler İslamiyet’in içinde gelişen oyun türleridir. Sorgulamaya izin vermeyen tüm dinler gibi İslamiyet’in dünya anlayışı dram sanatının gelişimini engeller. Yönetimin önce Allah ve onun gölgesi sultanın, askeri ve dinsel sınıfın elinde olması nedeniyle gösterime pek çok yasaklamalar getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İslam, Sanat, Din, Geleneksel, Tasvir

Abstract

Middle Asian Turks have been influenced by various religions from Animism to Budhism. Shamanism as a belief technique, could not produce a drama art in spite of the performances of Shaman-actor. These motives survived in amusing tradition when Turks migrated to Anatolia. Islam is against portraying and animating. “Meddah, Karagöz and Orta Oyunu” (types of traditional Turkish theatral performances) are allowed to be performed under control. “Sema, sama or taziye”(religious plays) are traditions which developed with the impact of İslam. None of them constitutes today’s theatre.

Key Words: Islam, Art, Religion, Traditional, Description


Tam metin:

PDF