Ciddi koroner damar lezyonlu hastalarda antegrad ve kombine (antegrad+retrograd) kardioplejinin karşılaştırılması

Erdal EGE, İbrahim YEKELER, Mustafa ABANOZ, Azman ATEŞ, Mustafa CERRAHOĞLU, Münacettin CEVİZ, Ahmet BAŞOĞLU, Hikmet KOÇAK
961 178

Öz


Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğinde Ekimi 993- Nisan 1994 tarihleri arasında, proksimal ve kritik darlığı olan koroner hastalarında antegrad ve antegrad/retrograd kombine kardiopleji uygulamalarının myokardial korumadaki etkileri postoperatif olarak karşılaştırılmıştır. Aorta-koroner bypass ameliyatı uygulanacak vakalardan 40 tanesi randomize olarak seçildi. 20 vakada antegrad/retrograd kombine (Grup 1), 20 vakada ise sadece antegrad (Grup 2) olarak kardiopleji verilmiş ve. vakalar hemodinamik olarak karşılaştırılmıştır. Her iki grup; yaş, risk faktörleri, koroner arter hastalığının yaygınlığı, ejeksiyon fraksiyonu, total pompa ve kross klemp süreleri, greft sayılan ve hipotermi seviyeleri yönlerinden benzerdi. Hemodinamik ölçümler preoperatif ve postoperatif 2, 4, 12, 24. saatlerde yapıldı. Grup l'deki hastalar. postoperatif olarak daha iyi hemodinamik performans gösterdiler (p

Tam metin:

PDF