Ailevi Akdeniz Ateşi olan hastalarda aktivasyon sırasında anti-nötrofil sitoplazmik antikor düzeyleri

Ali Rıza ODABAŞ, Ramazan ÇETİNKAYA, Yılmaz SELÇUK
1.152 498

Öz


Anti-nötrofilik sitoplazmik antikor (ANCA)'lar lökositlerin lizozomal. granüllerindeki proteinlere karşı gelişmiş olan otoantikorlardır. Bu antikorların immunflorasans yöntemine göre ayırt edilen farklı mikroskobik görünümlerine göre iki tipi belirlenmiştir. Söz konusu bu antikorlar perinükleer boyanma paterni gösteren (p-ANCA) ile diffüz sitoplazmik boyanma gösteren (c-ANCA) dır. Bu antikorlar daha çok pauci-immun vaskülitlerde pozitif bulunmakla birlikte başta inflamatuar hastalıklar olmak üzere birçok hastalıkta pozitif olarak bulunabilmektedir. Çalışmamızda ailevi Akdeniz ateşi (AAA) tanısıyla izlenen 18 hastada akut aktivasyon sırasında ANCA'ların sıklığı araştırıldı. Bir hastada ANCA pozitif olarak bulundu. Kontrol grubu olarak alınan 20 sağlıklı gönüllüde ise ANCA pozitifliğine rastlanmadı. Aralarında istatistiksel anlamlı fark yoktu (p=0.474). AAA'de inflamasyonun kontrolünde bir bozukluk olmasına ve bu bozukluğun vaskülitlerin seyri sırasında görülen inflamasyona benzerlik göstermesine karşın çalışmamızda ANCA'ların inflamasyon patogenezindeki rolü belirlenememiştir.

Anahtar kelimeler


Ailesel akdeniz ateşi,Antikorlar, antinötrofil sitoplazmik,Enflamasyon,Akut hastalık

Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynaklar 1. Majeed HA, Barakat M Familial Mediterranean fever (recurrent hereditary' polyserositıs) in children: analysis of 88 cases Em J Pediatr 1989:148:636-641 2. Maclsaac A), Moran JE, Davies DJ, et al. Antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) associated vasculitis. Clin Nephrol 1990:34:5-8 3. Hoffman GS, Specks U. Antineutrophil cytoplasmic antibodies Arthritis Rheum 1998:41:1521-1537 4. Harris A, Chang G, Vadas M, Gillis D. ELISA is the superior methoo for detecting antineutrophil cytoplasmic antibodies in the diagnosis o! systemic necrotising vasculitis. J Clin Pathol 1999:52:670-676 5. Segelmark M. Westman K, Wieslander J. How and why should we detect ANCA? Clin Exp Rheumatol 2000:18:629-635 6. Savige J, Davies D, Falk RJ, Jennette JC. Wiik A, Antineutrophil cytoplasmic antibodies and associated diseases: a review of the clinical and laboratory features. Kidney Int 2000:57:846-862 7. van der Woude FJ, Rasmussen N, Lobatto S, Wiik A, Permin H. The autoantibodies against neutrophils and monocytes: tool for diagnosis and marker of disease activity in Wegener's granulomatosis. Lancet 1985:1:425-429 8. Chetrit EB, Levy M. Familial Mediterranean fever. Lancet 1998:351 659-664 9. Matzner Y. Acguired neutrophil dysfunction and diseases with an inflammatory component. Semin Hematol 1997,34:291-3!)? 10. Martin SJ, Audrain MA, Baranger T, Moreau