Derin ven trombozunda antifosfolipid antikorlarının pozitifliği

Hasan KAYA, M. Celal APAYDIN, A. Rıza ODABAŞ, Vural AKAY
950 241

Öz


Antifosfolipid sendromu derin ven trombozu nedenleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada majör risk faktörü bulunmayan derin ven tromboz (DVT) tanısı almış hastalarda antikardiyolipin antikor (AKA) IgG ve IgM izotipleri ile lupus antikoagulanı (LA) pozitiflik oranı araştırıldı. Çalışmaya major risk faktörü bulunmayan DVT tanısı almış 30 kişiden oluşan hasta grubu ile sağlıklı 20 kişiden oluşan kontrol grubu alındı. Hasta grubunun yaş ortalaması 35,7±4,6 yıl ve kontrol grubunu oluşturan 20 sağlıklı kişinin yaş ortalaması 34,5±6,9 yıl idi. Bu iki grup arasında istatiksel açıdan anlamlı fark yoktu (p>0,05). AKA IgG ve AKA IgM izotipleri ELISA yöntemi, LA aktive parsiyel tromboplastin zamanı ve seyreltilmiş "Russell'viper venom" zamanı (sRVVZ) testleri ile değerlendirildi. AKA IgG izotipi 11 (%37) hastada pozitif, AKA lgM izotipi ve LA tüm hastalarda negatif bulundu, Kontrol grubunda bu antikorların tamamı negatif idi. Major risk faktörü bulunmayan DVT'lu hastalarda antifosfolipid antikorlarının araştırılmasının uygun olacağı sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler


Derin ven trombozu,Antikorlar, antifosfolipid,Venöz tromboz,Lupus pıhtılaşma inhibitörü,IgG,IgM

Tam metin:

PDF